Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. §

E rendeletet a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghirdetett 2022. évi pályázati kiírásra benyújtott önkormányzati támogatási igény alapján elnyert szociális célú tűzifa támogatás igénybevétele tekintetében kell alkalmazni.

2. §

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, tűzifát biztosíthat elsősorban

a)      annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára jogosult.

b)      annak a személynek, aki Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII. 2.) rendelete alapján települési támogatásra jogosult - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, továbbá

c)       annak a családnak, amely a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Az (1) bekezdésen túl természetbeni támogatásként tűzifa biztosítható

a)      a 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas, továbbá

b)      azon válsághelyzetben lévő személy részére, melynek a tűzifa megvásárlása létfenntartását veszélyeztetné.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra háztartásonként egy jogosultnak állapítható meg, egy fűtési idényben csak egy alkalommal (kivéve kihűlés vagy fagyhalál veszélyének fennállását) kizárólag természetbeni ellátás formájában (tűzifa), legfeljebb 5 m3 mennyiségben függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(4) Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(5) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

3. §

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, illetve család

a)      aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

b)      azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul, melyhez csatolni kell e rendelet 2. melléklete szerinti Jövedelemnyilatkozatot.

(2) A kérelmeket 2022. november 18. napjáig lehet benyújtani, a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A kérelmek elbírálását Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottságára ruházza át. A Bizottság a polgármester és az alpolgármester javaslatának figyelembe vételével dönt.

(4) A Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottságára a támogatásról a benyújtási határidő leteltét követő rendes ülésén, de legkésőbb 2022. november 30. napjáig dönt.

(5) A döntést követően folyamatosan, de legkésőbb 2023. február 15-ig a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 3. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. §

A támogatás kizárólagos forrása a belügyminiszter pályázata szerint az Önkormányzat számára megállapított 2.745.105,- Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 166.370,- Ft saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

6. §

Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba, és 2023. február 16-án hatályát veszti.

 

Csepreg, 2022. október 27.

 

 

Horváth Zoltán                                                           dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2022. október 28-án kihirdetésre került.

 

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző

 

 

1. melléklet

Kérelem

Szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez

(A kérelem benyújtható: 2022. november 18-ig)

A kérelemhez csatolni kell a 2. számú melléklet szerinti jövedelem-nyilatkozatot.

........................................................ (név) (szül. hely és idő): ......................................................... 9735 Csepreg,………………..… sz. alatti lakos kérem, hogy részemre szíveskedjenek természetbeni juttatásként ….. m3 tűzifát biztosítani az előzőekben nevesített ingatlan fűtése céljából. A tűzifa-támogatásra a ../2022. (X. ...) önkormányzati rendelet szerint azért vagyok jogosult mert (a megfelelő rész aláhúzandó):

1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. év III. törvény szerinti

1.1. aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma*: ………………………………..

1.2. időskorúak járadékára vagyok jogosult, a megállapító határozat száma*: ………………………………..

2. Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról, a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 4/2021. (VII. 08.) rendelete alapján települési támogatásra vagyok jogosult, megállapító határozat száma: …………………………………….. (amennyiben korábban megállapításra került),

3. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élek a megállapító határozat száma: ………………………………..

4. 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok

5. válsághelyzetben vagyok és a tűzifa megvásárlása a létfenntartásomat veszélyeztetné az alábbi indokok miatt: ....................................................................................................................................................................

*A jogosultságot igazoló, megállapító határozat csatolása KÖTELEZŐ!

Kijelentem, hogy háztartásom tűzifával is fűthető és a kérelmezett mennyiségű tűzifát kizárólag a fent megnevezett ingatlan fűtésére kívánom használni.

Kijelentem, hogy e rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kizáró ok nem áll fenn, melynek értelmében nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a rendelet 2. § -ában meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, továbbá azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető. Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

Csepreg, 2022. ………. … ……………………………… kérelmező

2. melléklet

Jövedelem nyilatkozat

Szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez

Támogatást igénylő neve:…………………………………………………… ………….

Lakcíme:…………………………………………………………………………………..

Az igénylővel együtt egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:…………………

Jövedelemi adatok

A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi nettó jövedelme forintban:

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó

 

 

 

 

 

 

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

 

 

 

 

 

 

3. Alkalmi munkavégzésből származó

 

 

 

 

 

 

4. Közfoglalkoztatásból származó jövedelem

 

 

 

 

 

 

5. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

 

 

 

 

 

 

6. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

 

 

 

 

 

 

7. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

 

 

 

 

 

 

8. Egyéb jövedelem

 

 

 

 

 

 

9. Gyerektartásdíj

 

 

 

 

 

 

10. Összes jövedelem

 

 

 

 

 

 

11. Fizetett tartásdíj

-

 

 

 

 

 

Az egy főre jutó havi nettó jövedelem: …………………….Ft/fő

A támogatási kérelemmel érintett lakás nagysága: …………………….. m2

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent előadottak a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. § (7) bekezdése alapján az önkormányzat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján ellenőrizheti.

Csepreg, 2022.….……………

…………………………..

aláírás

3. melléklet

Átvételi elismervény

………………………………………………………..… alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló ....../2022. (X…....) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként …… m3 mennyiségű, kemény lombos tűzifát átvettem.

Csepreg, 2022 .............................

............................................... ...............................................

átadó átvevő

Készítette: KARMA Interactive