Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. október 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

 

Csepreg, 2022. október 27.

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                                        dr. Balogh László

 polgármester                                                                                jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2022. október 28-án kihirdetésre került.

 

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző

 


 

1. melléklet

1. melléklet

Csepreg Város Önkormányzatának alaptevékenységi szakágazata:

1. 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Csepreg Város Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

2. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

4. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7. 041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

8. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

9. 045120 Út, autópálya építése

10. 045130 Híd, alagút építése

11. 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

12. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

13. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

14. 051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása

15. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

16. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

17. 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

18. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

19. 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

20. 064010 Közvilágítás

21. 066010 Zöldterület-kezelés

22. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

23. 072111 Háziorvosi alapellátás

24. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

25. 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

26. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

27. 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

28. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

29. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

30. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

31. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

32. 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

33. 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

34. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

35. 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

36. 107051 Szociális étkeztetés, szociális konyhán”

2. melléklet

2. melléklet

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv alaptevékenységi szakágazata:

1. 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

2. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3. 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

4. 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

5. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

6. 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

7. 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

8. 016030 Állampolgársági ügyek

9. 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

10. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

11. 044310 Építésügy igazgatása

12. 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása”

 

Készítette: KARMA Interactive