Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 1.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 94. § (3a) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 24. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek fennállnak a kérelmezővel megállapodást kell kötni. A megállapodás tartalmazza az ellátás időtartamát, valamint a 4 melléklet szerint megállapított intézményi térítési díjak alapján számított napi személyi térítési díj összegét.”

2. §

A szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 29. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A bentlakásos ellátás térítési díja az inkontinencia termékek költségét nem tartalmazza, azok költsége az ellátottat terheli.”

3. §

(1) A szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A szociális ellátásokról szóló 5/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 20-án lép hatályba, és 2022. szeptember 21-én hatályát veszti.

 

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                       dr. Balogh László

 polgármester                                                                     jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2022. szeptember 1-jén kihirdetésre került.

 

 

 

                  dr. Balogh László

                            jegyző

 

Készítette: KARMA Interactive