Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 2.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Képviselő testületének az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, annak 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével, a következő rendeletet alkotja

1. §

A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendelet mellékletei:

a)      1. számú melléklet: Szabályozási és övezeti terv I. - belterület, (továbbiakban SZ-J1 terv, munkaszám Rp.I. 263-5)

b)      2. számú melléklet: Szabályozási és övezeti terv II. - iparterület (továbbiakban SZ-J2 terv)

c)       3. számú melléklet: Szabályozási és övezeti terv III. – üdülőterület (továbbiakban SZ-J3 terv)

d)      4. számú melléklet: Szabályozási és övezeti terv IV. - (Kincséd-puszta (továbbiakban SZ-J4 terv) e) 5. számú melléklet: Szabályozási és övezeti terv V. - külterület (továbbiakban SZ-5 terv munkaszám Rp.I. 263-5)

e)       6. számú melléklet: Út mintakeresztszelvények

f)       7. számú melléklet: Építészeti és településképi értékek

g)      8. számú melléklet: Kertépítészeti értékek

h)      9. számú melléklet: Ültethető és nem ültethető fafajok jegyzéke

i)       10. számú melléklet: A lakóterületi építési hely határai

j)       11. számú melléklet: A vegyes területi építési hely határai

k)       12. számú melléklet: A gazdasági területi építési hely határai

l)       13. számú melléklet: Az üdülőterületi építési hely határai

m)     14. számú melléklet Részletes övezeti előírások”

2. §

A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egység után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani saját telken belül.

3. §

A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 41. alcíme a következő 44/A. §-sal egészül ki:

„44/A. §

(1) A naperőműpark területén a megújuló energiaforrások közül a napenergia felhasználására szolgáló építmények és a naperőműpark működéséhez szükséges kiszolgáló, szociális igazgatási épületek építhetők, ahol a

a)      beépítési mód: szabadonálló,

b)      megengedett legnagyobb beépítettség: 1%

c)       megengedett legnagyobb építménymagasság: 3,5 m,

d)      megengedet legkisebb kialakítható telek mérete 20 000m2

e)       építési hely határai: minden telekhatártól 5,0 m.

(2) Az övezetben közforgalom számára nem megnyitott magánút létesíthető.

(3) A napelemeket nem polarizáló módon kell kialakítani.”

4. §

A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 61. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

()

b)     A telek megengedett legnagyobb beépítettsége 5%. Telkenként az épületek összes alapterülete:

ba) Vendéglátó rendeltetést is tartalmazó épület esetén legfeljebb 150m2 lehet.

bb) Vendéglátó rendeltetést nem tartalmazó épület esetén legfeljebb 60m2 lehet.

bc)  A pince és a hozzá kapcsolódó présház esetén legfeljebb 50m2 lehet.”

5. §

(1) A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

6. §

Hatályát veszti a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (VII.02.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelet 65. §-a.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 16. napon hatályát veszti.

 

Csepreg, 2022. július 28.

 

 

             Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

               polgármester                                                       jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2022. augusztus 2-án kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző

 

Készítette: KARMA Interactive