Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II. 24.) rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ban, 34. §-ban foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §

A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben a bérlő a bérleti jogviszony (1) bekezdésben meghatározott időtartama alatt a bérleti szerződésből eredő - különösen a lakbérfizetésre és rezsiköltségek fizetésére vonatkozó - kötelezettségeit maradéktalanul és az előírt határidőre teljesíti, a bérleti jogviszony időtartama a bérlő kérelmére, a képviselő-testület döntése alapján egy alkalommal, legfeljebb kettő évre meghosszabbítható.”

2. §

A Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.4. pontja.

4. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.

 

Csepreg, 2022. december 15.

 


Horváth Zoltán                                            dr. Balogh László

 polgármester                                                      jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2022. december 20-án kihirdetésre került.

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző


 

1. melléklet a 19/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

1. szociális helyzet alapján megállapított lakbér mértéke (Lr. 3. § a) pontja alapján bérbe adott lakások lakbérének mértéke):

1.1. komfortos 550,-Ft/m2/hó

1.2. komfort nélküli 200,-Ft/m2/hó

2. költségelven megállapított lakbér mértéke (Lr. 3. § b) pontja alapján összkomfortos 650,- Ft/m2/hó

3. piaci alapon megállapított lakbér mértéke (Lr. 3. § c) pontja alapján bérbe adott lakások esetében):

3.1. komfortos 650,- Ft/m2/hó

3.2. összkomfortos 1000,- Ft/m2/hó”

Készítette: KARMA Interactive