Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a temetőről és a temető használatának rendjéről

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek

1. §

Az Önkormányzat a tulajdonában álló, Csepreg, 1130/1 és 1130/2, valamint a 1129/1 hrsz-ú köztemető (a továbbiakban: temető) fenntartásával gondoskodik a tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás mindenkit megillető jogának biztosításáról.

2. §

A temető rendeltetésszerű használatához az Önkormányzat biztosítja:

a)      a temetőhöz vezető utat és a sírhelytáblákat (parcellákat) összefogó úthálózatot,

b)      a várakozóhelyet,

c)       a temető bekerítését a helyi építési szabályzat által meghatározottak szerint,

d)      a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtését, elhelyezését és kezelését,

e)       vízvételt a csurgalékvíz megfelelő elvezetésével,

f)       külső ravatalozásra is alkalmas és akadálymentesen megközelíthető ravatalozót, a temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtését halott hűtő berendezésben.

3. §

Az Önkormányzat a temető-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásáról gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: Üzemeltető) közreműködésével gondoskodik.

A temető és a ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

4. §

(1) A temető nyitva tartásának rendje:

a)      a b) pontban foglaltak kivételével, az év minden napján 07.00 órától 21.00 óráig,

b)      október 30. és november 3. között 07.00 órától – 22.00 óráig.

(2) A ravataloztatás és a búcsúztatás szertartása a ravatalozóban történik. A család kifejezett kérésére a ravatalozás és a búcsúztatás a temetési helynél is történhet.

(3) A ravatalozó az 1. mellékletben meghatározott létesítményhasználati díj ellenében vehető igénybe.

(4) A ravatalozó nyitásáról, zárásáról és takarításáról az Üzemeltető gondoskodik.

5. §

(1) A temetőben tilos minden olyan tevékenység, amely a kegyeleti érzéseket, a szertartások rendjét sérti, vagy a látogatókat megbotránkoztatja.

(2) A tűzveszély megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki kegyeleti gyertyákat vagy mécseseket gyújtott.

(3) A temető területén a temetőlátogatók részéről csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlámpák, virágok és cserepes növények helyezhetők el.

(4) Tilos a temetési helyeket, a temető fáit, bokrait, a temető épületeit megrongálni vagy beszennyezni.

(5) A temetési helyekre elhelyezett tárgyakért az Önkormányzat és az Üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

(6) A temető területén – halottszállítás, mozgáskorlátozott személy szállítása és sírkő készítése, szállítása kivételével – gépjárművel, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral közlekedni tilos.

(7) A temető területére – a vakvezető kutya kivételével – állatot bevinni tilos.

6. §

(1) Az Önkormányzat díjmentesen biztosítja

a)      a vízvételt,

b)      a köztemetőben keletkező hulladék elhelyezését, mely alól kivételt képez a temetéskor fizetendő, az 1. mellékletben meghatározott egyszeri hulladékszállítási hozzájárulás díja,

c)       az illemhely használatát.

(2) A halott-hűtés díját az 1. melléklet határozza meg.

(3) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők részére az Önkormányzat temetőfenntartási hozzájárulást állapít meg az 1. melléklete szerint.

A temetési hely gazdálkodás szabályai

7. §

(1) A temetőben a sírhelytáblákat betűvel, a sorokat és a temetési helyeket arab számmal kell ellátni.

(2) Az Üzemeltető a temetőről térképet készít, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartamának lejártakor az Üzemeltető a temetési hely felett rendelkezni jogosultat a lejárt temetési hely megjelölésével vagy felhívás útján értesíti.

(4) Amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosult a temetési hely újraváltását nem vállalja, vagy a felhívásra a meghatározott időn belül nem válaszol, az Üzemeltető kezdeményezésére az Önkormányzat elrendelheti a síremlék elbontását, exhumálás esetén a maradványok, hamvak közös sírba való elhelyezését.

8. §

(1) A temetési hely megváltásának díját az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A temetési hely újraváltásának a díja - amennyiben az újrváltás időtartama megegyezik az eredeti megváltás időtartamával - megegyezik a temetési hely megváltásának díjával.

(3) A temetési hely az 1. mellékletben foglalt időtartamnál rövidebb időre - sírbolt esetén 30 évre, fenőtt sírhely esetén 10 évre, urnasírhely és urnafülke esetén 5 évre, valamint urnasírbolt esetén 10 évre - is újraváltható. A temetési hely e bekezdés szerinti rövidebb időtartamú újraváltási díja a megváltási díj időarányosan csökkentett összege.

A temetési hely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

9. §

(1) A temetési hely lehet

a)      sírbolt (kripta),

b)      egyes felnőtt sírhely,

c)       kettős felnőtt sírhely,

d)      gyermek sírhely,

e)       urnasírhely,

f)       urnafülke

g)      urnasírbolt (kripta).

(2) A felnőtt sírhely maximális hosszúsága 250 cm, szélessége egyes sírhely esetén 150 cm, kettős sírhely esetén 250 cm.

(3) Kettős sírhelynél szélesebb sírhelynek (az ásandó sírnak) a szélességét úgy kell alakítani - az előírt hosszúsági és mélységi előírások figyelembevételével-, hogy a koporsó leeresztése kellő biztonsággal megoldható legyen.

(4) A sírbolthely kettő koporsó elhelyezésére szolgál, mely esetében a felépítmény maximális hosszúsága 250 cm, és maximális szélessége 260 cm lehet, melyen az alépítmény mérete nem terjeszkedhet túl.

(5) A gyermek sírhely maximális hosszúsága 130 cm, maximális szélessége 100 cm.

(6) Az egyes urnafülke maximális mérete 30 x 30 x 30 cm, a kettős urna fülke maximális mérete 60 x 30 x 30 cm lehet.

(7) Az urnasírhely és az urnasírbolt felépítményének mérete legfeljebb 80 x 80 cm lehet, melyen az alépítmény mérete nem terjeszkedhet túl.

(8) A temetési helyek egymástól való oldaltávolsága 60 cm.

10. §

(1) Egyes urnafülkébe egy darab, a kettős urnafülkébe kettő darab urna helyezhető el.

(2) Egy urnasírba (urnasírboltba) legfeljebb négy, sírhelybe (sírboltba) legfeljebb hat urna temethető.

11. §

(1) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(2) A temetőben a temetési helyek gondozásáról és a gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személy köteles gondoskodni.

(3) A sírjeleket, kegyeleti tárgyakat a temetési helyen úgy kell elhelyezni, hogy azok a temetési hely határán túl ne terjedjenek, a szomszédos temetési helyek látogatóit ne zavarják.

(4) A temetési helyen olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sorok közötti utak vagy más temetői létesítmény (különösen a kerítés, ravatalozó épülete, vízvezeték) állapotát, állagát nem veszélyezteti, és növekedése során a temetési hely alapterületét nem haladja meg, továbbá kifejlett állapotban sem éri el a 2 méteres magasságot.

(5) A temetőben a hulladékot az e célra kijelölt hulladékgyűjtő edényekben lehet elhelyezni.

(6) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(7) A temetési helyek gondozása során keletkező hulladék a temetési helyek között nem tárolható.

(8) A temetési helyek kerítéssel nem határolhatók körül.

A díszsírhely

12. §

(1) A Képviselő-testület minősített többséggel díszsírhelyet biztosíthat azon elhunyt személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, továbbá díszsírhely illeti meg azon elhunyt személyt, aki díszpolgári kitüntetésben részesült.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelybe – a temetési hely megváltás költségeinek viselése mellett – az elhalt özvegye, közvetlen egyenes ági rokonai is temethetők.

(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az Üzemeltető gondoskodik.

(5) A díszsírhely adományozásáról a jegyző értesíti az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és az Üzemeltetőt.

(6) A díszsírhelyek számára külön sírhelytáblát kell kijelölni.

(7) Amennyiben az eltemettetésre köteles személy nem kívánja igénybevenni az elhunyt személy részére a díszsírhelyek számára kijelölt sírhelytáblát, úgy díszsírhellyé nyilvánítható az elhunyt személy temetési helyéül szolgáló temetési hely is.

(8) A díszsírhelyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

A temetkezési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

13. §

A köztemetőn belül kötelező az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybe vétele az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos szolgáltatások esetében.

14. §

(1) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – legkésőbb a munkavégzés megkezdését megelőző munkanapon be kell jelenteni az Üzemeltető részére, megjelölve a munkálatok kezdésének időpontját és várható időtartamát.

(2) A bejelentésben foglaltakat és azok végrehajtását az Üzemeltető ellenőrizheti. A munkavégzés során a szomszédos temetési helyek sértetlenségét biztosítani kell.

(3) Vállalkozók a temetőben csak munkanapokon és szombaton végezhetnek munkát.

(4) Az Üzemeltető a temetkezési szolgáltató számára a temetkezési szolgáltatás nyújtását munkanapokon és szombaton a bejelentési sorrend alapján biztosítja. A temetkezési szolgáltató köteles együttműködni az Üzemeltetővel a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében.

(5) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az Üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(6) Az építésnél felhasznált ömlesztett anyagot úgy kell elhelyezni illetve felhasználni, hogy az a földdel közvetlenül ne érintkezhessen.

Záró rendelkezések

15. §

(1) Hatályát veszti a 15/2008 (VI.25.) Csepreg Város Önkormányzati rendelete a temetőről és temetkezésről szóló 15/2008. (VI.26.) önkormányzati rendelet.

 

(2) Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

 

Csepreg, 2022. november 30.

 

 Horváth Zoltán                                               dr. Balogh László

 polgármester                                                           jegyző

 

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2022. december  1-jén kihirdetésre került.

                                                                       dr. Balogh László

                                                                              jegyző

 

1. melléklet a 17/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Temetési hely megváltási és létesítményhasználati díjak

Szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatási díj (Ft)
(A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!)

Kettős sírbolthely díja 60 évre

42 000

Felnőtt I-es sírhely ára 25 évre

12 000

Felnőtt II-es sírhely ára 25 évre

24 000

Felnőtt III-es sírhely ára 25 évre

36 000

Felnőtt IV-es sírhely ára 25 évre

48 000

Felnőtt V-es sírhely ára 25 évre

60 000

Gyermek sírhely ára

Ingyenes

Urnás rátemetés díja

2 400

Urnahely díja 10 évre

6 000

Urnafülke díja 10 évre

6 000

Urnasírbolt (kripta) megváltási díja 20 évre

12 000

Létesítmények igénybevételi díja

12 000

Egyszeri hulladékszállítási hozzájárulás

6 000

az elhunyt hűtése

1 800

Sírhelynyitás és visszahantolás

- koporsós temetés esetén

30 000

- urnaelhelyezés esetén

8 400

Teljeskörű ravatalozás az eszközök biztosításával

11 400

Temető fenntartási hozzájárulás díja síremlékállításkor

4 800

Temető fenntartási hozzájárulás díja karbantartáskor

3 600


Készítette: KARMA Interactive