Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. május 29. szerda, Magdolna.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és az önkormányzati környezetvédelmi alapról

Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2), és a 26. §. (4) bekezdésében, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58 §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében-, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A talajterhelési díj

1. A talajterhelési díj bevallása, megfizetése

1. §

(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat (továbbiakban: talajterhelési díj) a kibocsátónak a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell megállapítani, bevallani.

(2) A talajterhelési díjat Csepreg Város Önkormányzatának 72100354-19004507 számú talajterhelési díj beszedési számlája javára kell megfizetni.

(3) A kibocsátó talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azzal a nappal megszűnik, amely napon:

a)      a vízszolgáltatási szolgáltatás igénybevétele a vízszolgáltató igazolása szerint megszűnt,

b)      a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató igazolja.

2. Adatszolgáltatási, eljárási és ellenőrzési szabályok

2. §

(1) Az önkormányzat részére a települési szennyvízhálózat üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében a tárgyévet követő év február 28. napjáig adatot szolgáltat a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

(2) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság

(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről az önkormányzati adóhatóság nyilvántartást vezet.

(4) Az önkormányzati adóhatóság ellenőrizheti, hogy a kibocsátók eleget tettek-e bevallási, díj-megállapítási és díjfizetési kötelezettségüknek, továbbá ellenőrizheti a bevallásban foglalt adatok valódiságát.

3. Díjmentesség, illetve díjkedvezmény

3. §

(1) Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes személy kibocsátó,

a)      ha a kibocsátási helyen élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, amennyiben a kibocsátás helyén egynél több személy rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,

b)      aki egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

(2) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, akinek ingatlana előtt a közcsatorna kiépítésre került, de arra rákötni nem tud, mert a gravitációs csatornánál jelentkező szintkülönbség miatt a tulajdonosnak házi átemelőt kellene kiépíteni.

4. §

Kérelemre, tárgyévre 50 %-os díjkedvezményre jogosult a természetes személy kibocsátó,

a)      ha a kibocsátási helyen élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, amennyiben a kibocsátás helyén egynél több személy rendelkezik lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel,

b)      aki egyedülálló vagy gyermekét egyedül nevelő és a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.

5. §

A 3. § (1) bekezdés b) pontja és 4. § b) pontja alkalmazása tekintetében a gyermekét egyedül nevelő természetes személy kibocsátót egyedülállónak kell tekinteni.

6. §

(1) A 3. §-ban meghatározott díjmentesség, illetve a 4. §-ban meghatározott díjkedvezmény a díjbevallás benyújtásával érvényesíthető. A bevallás benyújtásakor a jövedelmet, megváltozott munkaképességet, nyugdíjjogosultságot igazolni kell.

(2) A díjkedvezmény feltételeit lakcímkártyával, valamint jövedelemigazolással a bevallás benyújtásakor igazolni kell.

II. Fejezet

Környezetvédelmi alap

7. §

Csepreg Város Önkormányzata környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése érdekében Környezetvédelmi Alapot hoz létre.

8. §

(1) Az Alap pénzeszközeinek az elkülönítésére „Környezetvédelmi Alap” elnevezésű számlát kell nyitni.

(2) Az Alap bevételeit környezetvédelmi célokra kell felhasználni, más célokra azok még ideiglenesen sem vonhatók el. Az Alap év végi maradványa a következő költségvetési évre átvihető.

(3) Az Alap bevételeit - a külön törvény szerint felhasználandó talajterhelési díjból származó bevételt kivéve - különösen az alábbi környezetvédelmi célokra lehet fordítani:

a)      levegőtisztaság- védelem,

b)      zaj- és rezgésvédelem,

c)       vízminőség védelem,

d)      talajvédelem,

e)       hulladékgazdálkodás és ártalmatlanítás, szelektív hulladékgyűjtés elősegítése,

f)       zöldfelületek védelme, fejlesztése, allergén növények elleni védekezés,

g)      csapadékvíz elvezetés,

h)      épített környezet védelme,

i)       környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi szakmai programokon való részvétel,

j)       egyéb, a környezet védelmét elősegítő tevékenység.

(4) Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

9. §

(1) Hatályát veszti A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 19/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelet.

(2) Ez a rendelet 2022. november 1-jén lép hatályba.

 

Csepreg, 2022. október 27.

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                                      dr. Balogh László

 polgármester                                                                                jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2022. október 28-án kihirdetésre került.

 

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző

 

 


 

1. melléklet

Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz ....... évről

I. A díjfizető (kibocsátó)

1. Neve (cégneve): ___________________________________________________________________________

2. Születési helye: _________________________város/község, ideje: ______ év _____________ hó _____ nap

3. Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________________________

4. Adóazonosító jele: _________________________ Adószáma: _________________-____-_____

5. Statisztikai számjele _____________________-________-_______-_____

6. Székhelye, lakóhelye: ____________________________________________________________ város/község

_____________________ közterület ___________ közterület jelleg ______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

7. Levelezési címe: _________________________________________________________________város/község

_____________________ közterület ___________ közterület jelleg ______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

8. Telefonszáma:___________________________, e-mail címe:________________________________________

 

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan

1. Címe: ______________________________________________________________________város/község

__________________ közterület ______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. _____ em. _____ ajtó

2. Helyrajzi száma: __________/__________/__________/__________

 

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)

1. Neve (cégneve): ___________________________________________________________________________

2. Születési helye: _________________________város/község, ideje: ______ év _____________ hó _____ nap

3. Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________________________

4. Levelezési címe: ________________________________________________________________ város/község

_____________________ közterület ___________ közterület jelleg ______ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó

 

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok:

1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a 2021. évben: _____________________ m3

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: _____________________ m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet
 által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége: _____________________ m3

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség: 0 m3

5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.,3.,4. sorok összegével) _____________________ m3

6. A talajterhelési díj egységmértéke: 1200 Ft/m3

7. Területérzékenységi szorzó: 1,5

8. A számított talajterhelési díj (5. sor * 6. sor * 7. sor): _____________________ Ft

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjmentesség: _____________________ Ft

10. Az önkormányzati rendelet szerinti 50%-os díjkedvezmény: _____________________ Ft

11. Fizetendő talajterhelési díj: _____________________ Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ____________ , __________. év ____________hó ______ nap

…………………………………….
 az adózó vagy képviselője
 (meghatalmazottja) aláírása


Készítette: KARMA Interactive