Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. április 23. kedd, Béla.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelete A településkép védelméről szóló 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (19 bekezdés a) pontja, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELETE című 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi védelem alá helyezést, vagy annak megszüntetését bármely természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti. "

2. §

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELETE című 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 21. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban a 2. mellékletben meghatározott ipari és kereskedelmi területek, külterületek alkalmasak."

3. §

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELETE című 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Információs célú eszköz és/vagy berendezés az alábbi közérdekű információ közlésére létesíthető és vehető igénybe:

a)      az önkormányzat működése körébe tartozó információk,

b)      a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk,

c)       a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása,

d)      idegenforgalmi és közlekedési információk,

e)       a lakosság egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk."

4. §

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELETE című 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Reklám

a)      horganyzott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközökön,

b)      plexi vagy biztonsági üveg mögött,

c)       hátsó fényforrás által megvilágított eszközben,

d)      állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön helyezhető el. "

5. §

(1) A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELETE című 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 28. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:)

d)     Reklámok és reklámhordozók létesítése esetében."

(2) A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELETE című 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 28. §-a a következő j) ponttal egészül ki:

(Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:)

j)      Rendeltetésmódosítás vagy a rendeltetési egységek számának megváltozását jelentő rendeltetésváltozások esetében."

6. §

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELETE című 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által az átruházott hatáskörben eljáró polgármesterhez benyújtott, a 28. § szerinti tevékenységek megkezdését megelőzően, a megfelelő formanyomtatványon benyújtott papíralapú kérelemre indul. A kérelemhez 2 példány papíralapú dokumentációt és a dokumentációt tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni."

7. §

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELETE című 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. §

(1) A településképi kötelezési eljárás lefolytatására és a településkép-védelmi bírság kiszabására irányuló hatáskörét a képviselő-testület a polgármestere ruházza át.

(2) Ha az ingatlan tulajdonosa megsértette a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket vagy a településrendezési illeszkedés követelményét a polgármester - a képviselő-testület által jelen rendeletben rá átruházott hatáskörében - a figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a jogszabálysértésre és 60 napos határidőt biztosít a jogszabálysértés megszüntetésére. A döntésben meghatározott teljesítési határidő egy alkalommal, legfeljebb 90 nappal meghosszabbítható.

(3) Az (2) bekezdés szerint meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén, a polgármester a településképi kötelezés formájában - önkormányzati hatósági döntéssel - a településképi követelmények érvényesítése, érdekében az ingatlan tulajdonosát az előírások betartására kötelezi, egyidejűleg az ingatlantulajdonost településkép-védelmi bírság megfizetésére is kötelezi.

(4) Kötelezési eljárás hivatalból folytatható le.

(5) A településkép- védelmi bírság alsó határa százezer forint, felső határa természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet."

8. §

Hatályát veszti a 3/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet

a)      22. § (2) és (3) bekezdése,

b)      22. § (5) bekezdése,

c)       23. §-a,

d)      25. § (2) bekezdése,

e)       26. § (2) bekezdése,

f)       27. §-a.

9. §

Ez a rendelet 2024. március 2-án lép hatályba, és 2024. március 3-án hatályát veszti.

 

 

 

Csepreg, 2024. február 29.

 

 

Horváth Zoltán                                                        dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2024. március 1-jén kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző

 

 

Részletes indokolás

Az 1-9. §-hoz

1.§-hoz

A módosítás a helyi védelem alá helyezés vagy annak megszüntetése tekintetében pontosítja a kezdeményezésre jogosultak körét.  

2. §-hoz

A módosítás az alaprendelet megalkotása során történt rendszertani hibát javítja azáltal, hogy a rendelet 22. § (5) bekezdését - változatlan tartalommal - a 21. §-ba helyezi át.

3.§-hoz

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 2024. január 1. napján hatályba lépett módosítása értelmében a településképi rendelet nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely az utcabútorok - ideértve a funkcionális célokat szolgáló utcabútorokat is - létesítését vagy telepítését, az utcabútor reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként történő használatát, illetve az utcabútoron reklám közzétételét az Tktv. 11/B § (1) bekezdésben foglaltaknál, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendeletnek a közterületekre és köztulajdonban álló ingatlanokra vonatkozó előírásainál nagyobb mértékben tiltja vagy korlátozza.

A rendelet 24. § (1) bekezdése nem felelt meg ezen magasabb szintű jogszabályi előírásnak, így annak módosítása  vált szükségessé. 

4. §-hoz

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 2024. január 1. napján hatályba lépett módosítása értelmében a reklámhordozók számát (melyet korábban meghatározhatott a helyi rendelet) nem korlátozhatja az önkormányzat a településképi rendeletében.  A rendelet 25. § (1) bekezdése nem felelt meg ezen magasabb szintű jogszabályi előírásnak, így annak újraszabályozása vált szükségessé. 

5.§-hoz

A rendelet 28.§ d) pontjának újraszabályozása vált szükségesség a Tvtv. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerint.

6.§-hoz

A módosítás rögzíti, hogy a polgármester átruházott hatáskörben jár el.

7. §-hoz

A  településkép-védelmi bírság újraszabályozása vált szükségessé a magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés érdekében. 

8.§-hoz

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 2024. január 1. napján hatályba lépett módosítása értelmében a településképi rendelet nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely az utcabútorok - ideértve a funkcionális célokat szolgáló utcabútorokat is - létesítését vagy telepítését, az utcabútor reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként történő használatát, illetve az utcabútoron reklám közzétételét az Tktv. 11/B § (1) bekezdésben foglaltaknál, valamint a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló rendeletnek a közterületekre és köztulajdonban álló ingatlanokra vonatkozó előírásainál nagyobb mértékben tiltja vagy korlátozza.

A rendelet 22. § (2)-(3), valamint (5) bekezdése, 23. §-a, 26. § (2) bekezdése nem felelt meg ezen magasabb szintű jogszabályi előírásnak, így annak hatályon kívül helyezése vált szükségessé. 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tktv.) 2024. január 1. napján hatályba lépett módosítása értelmében a reklámhordozók számát (melyet korábban meghatározhatott a helyi rendelet) nem korlátozhatja az önkormányzat a településképi rendeletében.  A rendelet 25. § (2) bekezdése, valamint 26. § (2) bekezdése nem felelt meg ezen magasabb szintű jogszabályi előírásnak, így annak hatályon kívül helyezése vált szükségessé. 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.)144. §- az alábbiakról rendelkezik:

(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.
 (3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.
 (6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

A rendelet 27. § -a nem volt összhangban a Ve. fenti előírásaival.

9.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz

 

 

Készítette: KARMA Interactive