Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-ban és 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezete véleményének hirdetményi úton történő kikérésével - a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

A RENDELET HATÁLYA

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Csepreg Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló lakásokra (továbbiakban: lakások) és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre (továbbiakban: helyiségek).

MÁSODIK RÉSZ

A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI

I. Fejezet

A bérlő kiválasztása

2. §

(1) A bérlő kiválasztása történhet:

a)      szociális körülményei alapján pályázat útján,

b)      költségelven, a közfeladatok ellátása, szakember ellátás javítása érdekében pályázati eljárás mellőzésével,

c)       lakásgazdálkodási érdekből, piaci alapokon nyugvó, pályázat útján történő bérbeadással.

(2) A házastárson és az élettársakon kívül más személlyel bérlőtársi szerződés nem köthető.

(3) Társbérleti szerződés a lakások bérletére nem köthető.

(4) Önkormányzati szempontból kiemelt jelentőségű, a bérbeadó által eszközölt beruházás - különösen az épület karbantartásával, felújításával, helyreállításával, átalakításával, bővítésével kapcsolatos munkálatok - megvalósításának gyorsítása érdekében az (1) bekezdésben meghatározott általános bérlőkiválasztási eljárási szabályoktól eltérően, legfeljebb kettő évre, pályázati eljárás mellőzésével, egyedi megállapodás útján is létesíthető bérleti jogviszony, a bérlő szociális és vagyoni helyzete vizsgálatának mellőzésével. Az egyedi megállapodás alapján létrejövő bérleti szerződésben foglalt bérleti díj nem lehet alacsonyabb, mint az érintett lakásra irányadó, jelen rendeletben megállapított négyzetméterre vetített díj, és a lakás területének szorzata.

II. Fejezet

Szociális körülmények alapján történő bérlőkiválasztás módja és a bérbeadás feltételei

3. §

(1) A szociális körülmények alapján bérbe adható lakásokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület által elfogadott pályázati hirdetményt a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat hivatalos honlapján (www.csepreg.hu) kell 15 napra kifüggeszteni, feltenni.

(3) A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:

a)      a pályázati jogosultság feltételeit,

b)      a bérbeadásra meghirdetett bérlakás címét, szoba számát, komfortfokozatát, alapterületét, műszaki jellemzőit,

c)       a bérleti jogviszony időtartamát,

d)      a lakbér összegét

e)       a pályázati ajánlat benyújtásának módját és határidejét,

f)       a meghirdetett lakás megtekinthetőségének időpontját,

g)      a pályázattal kapcsolatos információadás lehetőségét, telefonszám, hely megjelölésével,

h)      a pályázatok elbírálásának időpontját és az eredményhirdetés módját.

(4) A pályázatokat a képviselő-testület az önkormányzati szakbizottság javaslata alapján bírálja el, és dönt a pályázat nyerteséről.

(5) A pályázatok elbírálását megelőzően a pályázók szociális helyzetére, családi és lakáskörülményeire vonatkozóan Csepreg Város Területi Gondozási Központjának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata útján átfogó környezettanulmányt kell készíteni.

(6) A pályázatot a pályázati kiírás elfogadásától számított 15 napon belül kell benyújtani a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.

(7) A pályázat elbírálási időpontja a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés.

(8) Aki valótlan adatok közlésével, valós adatok elhallgatásával, vagy más módon a pályázat elbírálóját megtéveszti, azt a pályázók közül ki kell zárni.

4. §

(1) Jövedelmi viszonyai alapján azzal a személlyel köthető bérleti szerződés, akinek a saját és a vele közös háztartásában élő, és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, illetve egyedülálló személy esetén 400%-át.

(2) Vagyoni viszonyai alapján szociális bérlakás bérlőjévé - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az választható ki, akinek a saját és vele közös háztartásban élő, és vele együtt költöző közeli hozzátartozója nem rendelkezik a mindenkori öregségi nyugdíj minimumának hetvenszeresét meghaladó ingó és ingatlan vagyonnal.

(3) Az (2) bekezdés alkalmazása során a mozgáskorlátozott személy közlekedéséhez és az igazoltan (vállalkozói igazolvány, munkáltatói nyilatkozat) munkaeszközként használt gépjárművet figyelmen kívül kell hagyni.

(4) Nem köthető szerződés olyan személlyel, akinek a saját és a vele közös háztartásában élő, és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át.

(5) A jövedelmi és vagyoni helyzetet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § rendelkezései alapján kell igazolni.

5. §

A pályázatok elbírálásánál azt a személyt kell előnyben részesíteni, akinek jövedelmi, vagyoni viszonyai, családi- és lakáskörülményei a pályázat és a környezettanulmány alapján kedvezőtlenebbek.

6. §

(1) A bérlő a bérleti jogviszony lejárta előtt legkésőbb 60 nappal nyújthat be kérelmet a bérleti szerződés pályázati eljárás mellőzésével történő megújítására.

(2) A pályázati eljárás mellőzésével önkormányzati lakás határozott idejű bérlője lehet az a személy aki:

a)      e rendelet 4. §-ában foglalt feltételeknek megfelel, és

b)      az elbírálás időpontját megelőzően az önkormányzati lakás jogszerű bérlője, és

c)       a bérlet során lakbérhátralékot nem halmozott fel vagy lakbérhátralékát legkésőbb a kérelmének benyújtásáig rendezte, és

d)      a bérlői jogviszony meghosszabbítására vonatkozó írásbeli kérelmet nyújt be.

(3) A kérelmet a Képviselő-testület a szakbizottság javaslata alapján bírálja el, és dönt a korábbi bérleti jogviszony megújításáról illetve annak időtartamáról, mely az 5 évet nem haladhatja meg.

7. §

(1) Szociális körülmények alapján lakás határozott időre legfeljebb 5 évre adható bérbe.

(2) A határozott idő leteltével a bérleti jogviszony elhelyezési kötelezettség nélkül szűnik meg.

(3) A bérlő a bérleti jogviszony lejárta előtt legkésőbb 60 nappal nyújthat be kérelmet a rendelet 6. §-a alapján a bérleti szerződés megújítására.

III. Fejezet

Költségelven, a közfeladatok ellátása, szakember ellátás javítása érdekében történő bérlőkiválasztás módja és a bérbeadás feltételei

8. §

(1) A képviselő-testület, az önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatott személyek számára, illetve a város területén közfeladatot ellátó szakemberek lakáshelyzetének megoldása érdekében önkormányzati bérlakást biztosíthat.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt önkormányzati bérlakások jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A lakás szolgálati jelleggel a munkavégzésre irányuló jogviszony fennállásának időtartamára, a közfeladat ellátásának időtartamára adható bérbe.

(4) A bérleti szerződés határozott időtartamra, legfeljebb 10 évre köthető meg.

(5) A bérleti szerződés megújítására - a munkavégzésre irányuló jogviszony fennállásától vagy közfeladat ellátásától függetlenül - csak abban az esetben van lehetőség, ha a korábban létrejött bérleti jogviszony időtartalma nem érte el a 10 évet, és azt a hosszabbítás időtartamával együtt sem haladja meg.

(6) Amennyiben a bérlő munkavégzésre irányuló jogviszonya a meghatározott idő eltelte előtt megszűnik, elhelyezésre nem tarthat igényt.

IV. Fejezet

Lakásgazdálkodási érdekből, piaci alapokon nyugvó bérbeadás feltételei

9. §

(1) Lakásgazdálkodási érdekből, piaci alapokon nyugvó bérbeadással bérbe adható lakások jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza

(2) Pályázat útján olyan nagykorú személy választható bérlőnek, aki az ország területén másik lakásingatlan tulajdonjogával, továbbá önálló állami vagy önkormányzati lakás bérletével nem rendelkezik.

(3) Jövedelmi viszonyai alapján azzal a személlyel köthető bérleti szerződés, akinek a saját és a vele közös háztartásában élő, és vele együtt költöző közeli hozzátartozójának egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme a kérelem benyújtását megelőző 180 nap alapján meghaladja a bérbeadáskori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, illetve egyedülálló személy esetén 400%-át.

(4) Azon pályázóval, aki más állami vagy önkormányzati lakás bérlője, a lakásbérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha előző lakására vonatkozó bérleti szerződését megszünteti. A megszüntetés időpontjának meg kell előznie a pályázaton elnyert bérleti jogviszony kezdő időpontját.

10. §

(1) A piaci alapon bérbe adható lakások bérlő kiválasztása pályázati eljárással történik.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a)      a pályázati jogosultság feltételeit,

b)      a kiválasztás szempontjait,

c)       a bérbeadásra meghirdetett bérlakás címét, szoba számát, komfortfokozatát, alapterületét, műszaki jellemzőit,

d)      a bérleti jogviszony időtartamát,

e)       a lakbér összegét

f)       a kaució összegét

g)      a pályázati ajánlat benyújtásának módját és határidejét,

h)      a meghirdetett lakás megtekinthetőségének időpontját,

i)       a pályázattal kapcsolatos információadás lehetőségét, telefonszám, hely megjelölésével,

j)       a pályázatok elbírálásának időpontját és az eredményhirdetés módját.

(3) A hirdetményi időszak időtartama 15 nap, azonban a 15 napos időtartam automatikusan meghosszabbodik addig, amíg legalább egy pályázó nem jelezte részvételi szándékát.

11. §

(1) A pályázatok elbírálása és rangsorolása során különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a)      jövedelmi- és vagyoni viszonyok,

b)      munkavégzés helye,

c)       családi körülmények, eltartott gyermekek száma,

d)      eltartott gyermekek által látogatott köznevelési intézmény helye.

(2) A pályázatokat a képviselő-testület az önkormányzati szakbizottság javaslata alapján bírálja el, és dönt a pályázat nyerteséről.

12. §

(1) Amennyiben a meghirdetett lakásra csak egy pályázó jelentkezik, akkor a lakást a meghirdetett feltételekkel kell a pályázó részére bérbe adni.

(2) A lakásbérleti szerződés határozott időre, maximum öt éves időtartamra köthető meg.

(3) A bérleti szerződés csak akkor köthető meg, amennyiben a pályázó a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti az egyhavi lakbér összegének megfelelő kauciót.

(4) Amennyiben a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg a nyertes pályázó nem fizeti meg a kaució összegét a bérbeadó a soron következő (második) legjobb pályázóval jogosult a lakásbérleti szerződést megkötni. A soron következő második legjobb pályázó személyéről a pályázat elbírálásáról szóló képviselő-testületi határozatban rendelkezni kell.

(5) Amennyiben a bérlő a bérleti jogviszony (2) bekezdésben meghatározott időtartama alatt a bérleti szerződésből eredő - különösen a lakbérfizetésre és rezsiköltségek fizetésére vonatkozó - kötelezettségeit maradéktalanul és az előírt határidőre teljesíti, a bérleti jogviszony időtartama a bérlő kérelmére, a képviselő-testület döntése alapján egy alkalommal, legfeljebb kettő évre meghosszabbítható.

V. Fejezet

A felek jogai és kötelességei

13. §

(1) A lakás bérbeadásának feltétele minden esetben, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt a bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni.

(2) A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét, annak indokát és időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni.

(3) A két hónapot meghaladó indokolt távollét esetei különösen:

a)      egészségügyi ok,

b)      munkahely megváltozása,

c)       tanulmányok folytatása.

(4) A lakás vagy annak bármely része albérletbe nem adható.

14. §

(1) A lakás átadásakor leltár, illetve jegyzőkönyv készül, melyben fel kell tüntetni a lakásberendezéseket, azok tényleges állapotát, valamint a bérlő esetleges észrevételeit. A lakás átadás-átvételének megtörténtét a bérbeadó képviselője és a bérlő aláírásával igazolja.

(2) A bérbeadó szavatol azért, hogy a lakás az átadáskor rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen.

(3) A bérlő és a vele együtt lakó személy a lakást, a lakásberendezéseket, a közös használatra szolgáló helyiségeket és a házhoz, lakáshoz tartozó területeket, továbbá az épület központi berendezéseit rendeltetésszerűen, gondosan, az együttélés követelményeinek megfelelően - a többi bérlő és tulajdonos jogainak és jogos érdekeinek sérelme nélkül - köteles használni.

(4) Az épülettel, illetve a közös használatra szolgáló helyiségekkel és területekkel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítésére a bérlő és a bérbeadó megállapodása az irányadó.

(5) A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával, illetőleg azok pótlásával, cseréjével kapcsolatos költségek viselésének részletes feltételeit a bérbeadó és a bérlő között létrejött megállapodásban kell rendezni.

(6) A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a bérlőnek a lakásra és annak berendezéseire vonatkozó karbantartási kötelezettsége teljesítését, a bérlő előzetes értesítése mellett, és a bérlő szükségtelen háborítása nélkül, évente egy alkalommal köteles ellenőrizni, melynek tűrésére a bérlő köteles. Az ellenőrzés során tapasztalt rendeltetésellenes használatot a bérlő azonnal köteles megszüntetni.

15. §

(1) A bérbeadó és a bérlő megállapodhatnak abban, hogy a lakást a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá.

(2) A bérleti szerződés megkötésekor létrejött ilyen megállapodás esetén tételesen rögzíteni kell az elvégzendő munkákat, munkák megkezdésének ill. befejezésének az időpontját a bérbeadó és a bérlő által elfogadott, költségvetés szerinti bekerülési összeget.

(3) A bérlő a költségvetés szerinti és számlákkal igazolt költségeinek megtérítését igényelheti a bérbeadótól. A költségtérítés az előzetes megállapodás szerint történhet készpénzfizetéssel, vagy egyedileg meghatározott lakbérmérséklés alapján.

16. §

(1) A bérbeadó hozzájárulása szükséges a lakás átalakításához, korszerűsítéséhez.

(2) A bérleti szerződés megkötésekor létrejött ilyen megállapodás esetén tételesen rögzíteni kell az elvégzeni kívánt munkákat, munkák megkezdésének ill. befejezésének az időpontját a bérbeadó és a bérlő által elfogadott, költségvetés szerinti bekerülési összeget.

(3) A bérlő a költségvetés szerinti és számlákkal igazolt költségeinek megtérítését igényelheti a bérbeadótól. A költségtérítés az előzetes megállapodás szerint történhet készpénzfizetéssel, vagy egyedileg meghatározott lakbérmérséklés alapján.

17. §

(1) A bérlő a polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult befogadni élettársát vagy testvérét, továbbá a bérleménybe jogszerűen befogadott gyermekének házastársát.

(2) Nem adható hozzájárulás, ha a befogadni kívánt személy Csepreg közigazgatási területén beköltözhető lakástulajdonnal vagy önkormányzati bérlakással rendelkezik.

(3) A bérlő halála esetén a visszamaradó személy a lakásbérlet folytatására nem jogosult, illetve elhelyezésre nem tarthat igényt, és a bérlő halálától számított 30 napon belül a lakásból köteles kiköltözni.

VI. Fejezet

A lakáshasználati díj

18. §

(1) Az a személy, aki a lakást jogcím nélkül használja, a jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónapig a lakásra megállapított lakbérrel azonos összegű használati díjat köteles fizetni.

(2) A jogcím nélküli lakáshasználó - az ilyen használat kezdetétől számított két hónap elteltét követő naptól - a lakásból való kiköltözésig emelt használati díjat köteles fizetni.

(3) Az emelt lakáshasználati díj mértéke a jogcím nélküli lakáshasználat kezdetétől számított

a)      3. hónaptól a 8. hónap végéig a lakás lakbérének háromszoros,

b)      9. hónaptól a 14 hónapig hatszoros,

c)       a 15. hónaptól kezdve tízszeres összege.

(4) Ha a jogcím nélküli lakáshasználó a szociális körülményei alapján kiválasztható bérlőkkel szembeni - e rendelet szerinti - feltételeknek megfelel, kérésére a használati díj mérsékelhető. A csökkentett használati díj sem lehet azonban kevesebb a lakás lakbérének háromszoros összegénél. A használati díj mérsékléséről a szakbizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

VII. Fejezet

A lakásbérlet megszűnése

19. §

(1) A bérbeadó és a bérlő a határozatlan idejű lakásbérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetheti.

(2) Ha a bérlő a bérleményét, saját kezdeményezése alapján - másik önkormányzati lakás biztosítása nélkül - az önkormányzat részére visszaadja, az önkormányzat - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - térítési díjat nem fizet. A lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell visszaadni.

(3) Ha a lakásbérleti szerződés felmondására a lakástörvény 26. § (7) bekezdés alapján kerül sor, a bérbeadó - másik cserelakás biztosítása helyett - a bérlővel megállapodhat pénzbeli térítés fizetésében. A térítés mértéke nem haladhatja meg a felmondással érintett lakás forgalmi értékének 60%-át.

(4) A (3) bekezdés alapján kötendő megállapodást az illetékes szakbizottság egyetértő javaslata alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá.

20. §

(1) Ha a lakásbérlet a bérlő halála miatt szűnik meg, az örökös a hagyatéki tárgyakat a bérlő halálától számított 30 napon belül a lakásból köteles elszállítani. Ha ezt az örökös a megadott határidőben nem teszi meg, a bérbeadó a hagyatéki tárgyakat az örökös költségére és veszélyére raktárban, vagy arra alkalmas más helyiségben helyezheti el.

(2) Amíg az örökös hagyatéki tárgyakat a lakásból nem szállítja el, e rendeletben a jogcím nélküli lakáshasználat során megállapítható mértékű lakáshasználati díjat köteles fizetni.

VIII. Fejezet

A lakbér mértéke, a lakbértámogatás rendszere

21. §

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakásállomány komfort nélküli, komfortos, illetve összkomfortos besorolású.

(2) A lakások lakbérének mértékét a komfortfokozat és a bérbeadás módja figyelembe vételével e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A lakbér mértékét a Képviselő-testület évente, tárgyév december 31-ig felülvizsgálja. Az újonnan megállapított lakbéreket január 1-jétől kell alkalmazni.

(4) A bérlő köteles a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és időpontban a bérbeadónak, a közüzemi szolgáltatások díját pedig a szolgáltatónak, illetve a bérbeadónak, társasházban lévő lakások esetén - a közös képviselet díjával együtt - a társasháznak, az általa megjelöltek szerint megfizetni.

(5) A bérlő köteles a bérbeadó által külön szolgáltatásként nyújtott vízellátás és csatornahasználat (szennyvízelvezetés), valamint a központi fűtés és melegvíz-ellátás díját fogyasztásarányosan a hatályban lévő jogszabályok és a szolgáltatók díjszabása szerint határidőre megfizetni.

22. §

A szociális helyzet alapján történő bérbeadással érintett bérlők részére lakbértámogatás nyújtható. A lakbértámogatás megállapítására - jogosultsági feltételek, a támogatás mértéke és eljárási szabályok tekintetében - a szociális ellátásokról szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendeletnek a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez igényelhető települési támogatásra vonatkozó szabályai irányadóak.

IX. Fejezet

Önkormányzati bérlakás elidegenítése

23. §

(1) Ha az önkormányzati bérlakást a Lakástörvény 49. § (1) bekezdésében felsorolt elővásárlási joggal rendelkező személy vásárolja meg, a vételár a bérlő által a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházás összegével csökkentett beköltözhető forgalmi érték 100 %-a, melyből a vevő a szerződés megkötésével egyidejűleg a vételár legalább 40 %-át köteles egy összegben megfizetni. Az értéknövelő beruházások körében csak a bérlő által számlával igazolt költségek ismerhetőek el.

(2) A vevő részére - kérelmére - legfeljebb 10 évi részletfizetési kedvezményt kell biztosítani. A vételárhátralékra a kamat évi mértéke 10 %.

(3) Amennyiben a vevő a teljes vételár megfizetését a szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, a vételárból 20 % kedvezmény illeti meg.

(4) Ha a vevő a szerződés megkötésekor a 40 %-os kötelező előtörlesztésen felül a fennmaradó teljes vételárhátralékot az adásvételi szerződés megkötésétől számított hat hónapon belül - az esedékes havi törlesztőrészletekkel csökkentve - készpénzben fizeti ki, a vételárhátralékra 20 %-os árengedmény illeti meg. A vételárhátralék teljes kiegyenlítése esetén az árengedmény mértéke a szerződés megkötésétől számított

a)      6 hónapon túl, de 1 éven belül 15 %,

b)      1 éven túl, de 3 éven belül 10 %

c)       3 éven túl, de 4 éven belül 5 %.

(5) Az Ltv. 49. §-ában szabályozott elővásárlási joggal érintett lakás bérbeadója a lakásra vonatkozó, megfelelően felszerelt, a jogszabályi előírásoknak megfelelő vásárlási ajánlatot nyolc napon belül köteles az elővásárlásra jogosulttal közölni.

(6) Ha az elővásárlásra jogosult harminc napon belül úgy nyilatkozik a bérbeadó felé, hogy az ajánlat tartalmát elfogadja, a szerződést - az ajánlat tartalmának megfelelően - vele kell megkötni.

(7) Amennyiben a vevő a lakást részletfizetési kedvezménnyel vásárolja meg, a pénztartozás biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.

24. §

Az elővásárlási joggal nem érintett lakások elidegenítésére az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló mindenkor hatályos rendelet szabályai az irányadók.

25. §

Az önkormányzat, az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó bevételén túl, elkülönített számlán köteles elhelyezni az egyéb lakások elidegenítéséből, bérletéből származó bevételeit, melyet különösen a Ltv. 62. § (3) bekezdésben foglalt célokra kell felhasználni.

HARMADIK RÉSZ

Esély Otthon keretében történő lakáshasznosítás

26. §

(1) Esély Otthon keretében történő hasznosítással érintett lakások jegyzékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Pályázat útján, legfeljebb 2 éves időtartamra olyan 18-35. életévét betöltött személy választható lakáshasználónak, aki vagy akinek az együttköltöző hozzátartozója

a)      Csepreg város területén lakóhellyel rendelkezik vagy vállalja lakóhely létesítését,

b)      Csepreg városában vagy Csepreg városában székhellyel rendelkező munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik,

c)       kötelezettséget vállal a havi rendszeres előtakarékosságra, melynek célja Csepreg városában használt-, illetve új lakás építése vagy vásárlása, felújítása,

d)      kötelezettséget vállal közösségi célú önkéntes tevékenység végzésére a településen évente 6 alkalommal.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételt valamennyi együttköltöző személynek-, míg a b)-d) pontokban meghatározott feltételeket legalább a pályázó személynek teljesíteni szükséges.

(4) A pályázatban előírt jogosultsági feltételeket a lakhatás fennállása alatt folyamatosan teljesíteni kell.

27. §

(1) Nem vehet részt a pályázaton, aki korábban már részesült az Esély Otthon keretében történő lakhatásban.

(2) Azon pályázóval, aki más állami vagy önkormányzati lakás bérlője, a lakásbérleti szerződés csak akkor köthető meg, ha előző lakására vonatkozó bérleti szerződését megszünteti. A megszüntetés időpontjának meg kell előznie a pályázaton elnyert bérleti jogviszony kezdő időpontját.

28. §

(1) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a)      a pályázati jogosultság feltételeit,

b)      a kiválasztás szempontjait,

c)       a meghirdetett lakás címét, szoba számát, komfortfokozatát, alapterületét, műszaki jellemzőit,

d)      a jogviszony időtartamát,

e)       a pályázat benyújtásának módját és határidejét,

f)       a meghirdetett lakás megtekinthetőségének időpontját,

g)      a pályázattal kapcsolatos információadás lehetőségét, telefonszám, hely megjelölésével,

h)      a pályázatok elbírálásának időpontját és az eredményhirdetés módját.

(2) A hirdetményi időszak időtartama 15 nap, azonban a 15 napos időtartam automatikusan meghosszabbodik addig, amíg legalább egy pályázó nem jelezte részvételi szándékát.

29. §

(1) A pályázatok elbírálása és rangsorolása során előnyben kell részesíteni különösen a 30. életévüket be nem töltött-, valamint a település közintézményeiben foglalkoztatott pályázókat.

(2) A pályázatokat a képviselő-testület bizottságainak javaslata alapján bírálja el, és dönt a pályázat nyerteséről.

30. §

(1) A lakás használatáért ellentételezés a (2) bekezdésben foglalt kivételtől eltekintve nem kérhető.

(2) A lakás használója köteles viselni a lakásban és a közös használatú helyiségben keletkezett rezsiköltségeket.

NEGYEDIK RÉSZ

Helyiségbérlet szabályai

X. Fejezet

A bérlő kiválasztása

31. §

A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás besorolású helyiségeket a helyiség hasznosítása céljából kérelmezőnek pályázati kiírás mellőzésével kiadhatja.

XI. Fejezet

A helyiségbérlet létrejötte

32. §

(1) A szerződést határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig lehet megkötni.

(2) A bérleti szerződés megkötésekor a félnek 32. § (4) bekezdés a) pontban megjelölt tartozása nem lehet.

33. §

(1) A helyiségbérleti szerződést több fél együttesen is megkötheti.

(2) Önálló bérlet esetén bérlőtársi jogviszony utólag is létesíthető.

(3) Meglévő bérlőtársi jogviszonyhoz - a bérlőtársak megállapodásával - újabb bérlőtárs is csatlakozhat.

(4) Nem létesíthető utólag bérlőtársi jogviszony, ha:

a)      a feleknek az önkormányzattal szemben bérleti díj-, vagy más fizetési hátralékuk van,

b)      a bérleti jogviszony megszüntetése iránt eljárás folyik.

(5) A bérlő a helyiség bérleti jogát másra nem ruházhatja át, nem cserélheti el, a helyiséget albérletbe nem adhatja.

34. §

Az önkormányzat költségvetési szervei a saját feladataikhoz biztosított önkormányzati helyiségeket a 31-33. §, valamint a 35-36. § rendelkezéseinek megfelelően adhatják bérbe.

XII. Fejezet

A felek jogai és kötelezettségei

35. §

(1) A bérbeadó a helyiséget a bérleti szerződésben megjelölt időpontban, állapotban, felszereltséggel, leltár szerint köteles a bérlőnek átadni.

(2) A bérlő a helyiség használatáért bérleti díjat köteles fizetni. A bérleti díj tekintetében a felek megállapodása az irányadó, de a bérleti díj nem lehet kevesebb az önköltség számítási szabályzatban meghatározott összegnél.

(3) A bérlő nem követelheti a bérbeadótól, hogy a helyiséget az abban folytatni kívánt tevékenységének gyakorlásához szükséges módon kialakítsa, felszerelje, illetőleg berendezze.

(4) Külön szolgáltatások nyújtásában a bérbeadó és a bérlő megállapodhat.

(5) A bérbeadó a helyiség átadásakor és a bérleti jogviszony időtartama alatt szavatolja, hogy az megfelel a bérleti szerződés előírásainak.

(6) A bérbeadó a helyiségben folytatható tevékenységet, üzletkört is meghatározhatja.

36. §

(1) A helyiséget jogcím nélkül használó az önkormányzatnak helyiséghasználati díjat köteles fizetni, mely a helyiség használatáért korábban fizetett bérleti díjjal megegyező összeg.

(2) A használati díjat a jogcím nélküli használat kezdetétől számított egy hónap elteltétől három hónapig a kétszeresére, a negyedik és az ezt követő hónapokban pedig a háromszorosára kell emelni.

(3) A bérbeadó a jogcím nélküli használót a jogkövetkezményekről, a használati díj mértékéről, annak megfizetésének időpontjáról, módjáról köteles tájékoztatni. A helyiségbérleti jog nem ruházható át.

XIII. Fejezet

Bérleti díj megállapítása

37. §

A helyiségbérleti díj mértékét a Képviselő-testület évente, tárgyév december 31-ig felülvizsgálja. Az újonnan megállapított bérleti díjat január 1-jétől kell alkalmazni.

XIV. Fejezet

Önkormányzati helyiség elidegenítése

38. §

(1) Ha az önkormányzati helyiséget a Lakástörvény 58. § (1) bekezdésében felsorolt elővásárlási joggal rendelkező személy vásárolja meg, a vételár a bérlő által a helyiségre fordított és meg nem térített értéknövelő beruházás összegével csökkentett beköltözhető forgalmi érték 100 %-a, melyből a vevő a szerződés megkötésével egyidejűleg a vételár legalább 40 %-át köteles egy összegben megfizetni. Az értéknövelő beruházások körében csak a bérlő által számlával igazolt költségek ismerhetőek el.

(2) A vevő részére - kérelmére - legfeljebb 3 évi részletfizetési kedvezményt kell biztosítani. A vételárhátralékra a kamat évi mértéke 10 %.

(3) Amennyiben a vevő a teljes vételár megfizetését a szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, a vételárból 10 % kedvezmény illeti meg.

(4) Az Ltv. 58. §-ában szabályozott elővásárlási joggal érintett helyiség bérbeadója a helyiségre vonatkozó, megfelelően felszerelt, a jogszabályi előírásoknak megfelelő vásárlási ajánlatot nyolc napon belül köteles az elővásárlásra jogosulttal közölni.

(5) Ha az elővásárlásra jogosult harminc napon belül úgy nyilatkozik a bérbeadó felé, hogy az ajánlat tartalmát elfogadja, a szerződést - az ajánlat tartalmának megfelelően - vele kell megkötni.

(6) Amennyiben a vevő a helyiség részletfizetési kedvezménnyel vásárolja meg, a pénztartozás biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni.

39. §

Az elővásárlási joggal nem érintett helyiségek elidegenítésére az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló mindenkor hatályos rendelet szabályai az irányadók.

ÖTÖDIK RÉSZ

Átmeneti rendelkezések

40. §

Az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II. 24.) rendelet alapján kötött szerződések felülvizsgálatának határideje 2024. január 31.

HATODIK RÉSZ

Záró rendelkezések

41. §

Hatályát veszti a Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakáscélú helyiségek bérletéről szóló 3/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet.

42. §

Ez a rendelet 2023. október 9-én lép hatályba.

 

Csepreg, 2023. szeptember 28.

 

 

 

 

 

Horváth Zoltán                                                        dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ezen rendelet 2023. október 4-én kihirdetésre került.

 

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                     jegyző

 

1. melléklet a 16/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

Lakások felosztása bérlőkiválasztás és komfortfokozat szerint

1. Szociális körülményei alapján pályázat útján bérbe adható lakások:

1.1. Széchenyi köz 7. 57m2, komfortos

1.2. Széchenyi köz 7. 56 m2, komfortos

1.3. Széchenyi köz 7. 80 m2, komfortos

1.4. Széchenyi tér 16. 55m2, komfort nélküli

1.5. Széchenyi tér 16. 70m2, komfort nélküli

1.6. Széchenyi tér 16. 59m2, komfort nélküli

1.7. Széchenyi tér 16. 75m2, komfort nélküli

1.8. Széchenyi tér 16. 62m2, komfortos

1.9. Széchenyi tér 16. 27m2, komfort nélküli

1.10. Széchenyi tér 25. 45m2, komfortos

1.11. Széchenyi tér 25. 37 m2, komfortos

1.12. Széchenyi tér 26. 29m2, komfortos

1.13. Széchenyi tér 26. 29 m2, komfort nélküli

1.14. Széchenyi tér 26. 33m2, komfort nélküli

1.15. Széchenyi tér 26. 34 m2, komfortos

1.16. Széchenyi tér 26. 30 m2, komfort nélküli

2. Költségelven bérbe adható lakások:

2.1. Kossuth u. 1. 83m2, összkomfortos

2.2. Kossuth u. 1. 81 m2, összkomfortos

2.3. Kossuth u. 1. 31m2, összkomfortos

2.4. Kossuth u. 1. 62m2, összkomfortos

2.5. Kossuth u. 1. 40m2, összkomfortos

2.6. Kossuth u. 1. 37m2, összkomfortos

2.7. Kossuth u. 1. 40 m2, összkomfortos

2.8. Kossuth u. 1. 96m2, összkomfortos

2.9. Deák u. 8. 51m2, összkomfortos

3. Lakásgazdálkodási érdekből, piaci alapokon nyugvó bérbeadással bérbe adható lakások:

3.1. Deák u. 8. 53 m2, komfortos

3.2. Deák u. 8. 52m2, komfortos

3.3. Deák u. 8. 55 m2, komfortos

3.4. Bognár I. u. 8.(családi ház) 79m2, összkomfortos

3.5. Hunyadi u. 12. 51m2, komfortos

3.6. Hunyadi u. 12. 52 m2, komfortos

3.7. Hunyadi u. 12. 52 m2, komfortos

3.8. Hunyadi u. 12. 52 m2, komfortos

3.9. Nádasdy u. 20. 29 m2, komfortos

3.10. Széchenyi tér 25. 35m2, komfortos

3.11. Széchenyi tér 25. 44m2, komfortos

4. Esély Otthonok

4.1. Széchenyi tér 26. 1. számú lakás 54 m2, összkomfortos

4.2. Széchenyi tér 26. 2. számú lakás 71 m2, összkomfortos

4.3. Széchenyi tér 26. 3. számú lakás 62 m2, összkomfortos

2. melléklet a 16/2023. (X. 4.) önkormányzati rendelethez

A lakbér mértéke

1. szociális helyzet alapján megállapított lakbér mértéke:

1.1. komfortos 550,-Ft/m2/hó

1.2. komfort nélküli 200,-Ft/m2/hó

2. költségelven megállapított lakbér mértéke: összkomfortos 650,- Ft/m2/hó

3. piaci alapon megállapított lakbér mértéke:

3.1. komfortos 650,- Ft/m2/hó

3.2. összkomfortos 1000,- Ft/m2/hó

 

 

 

Készítette: KARMA Interactive