Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 31. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Képviselő-testület a jegyzőre, mint címképzésért felelős szervre ruházza a házszám-megállapítással kapcsolatos hatáskörét.”

2. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 35. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A polgármester, az alpolgármester és a helyi önkormányzati képviselők (továbbiakban együtt: Képviselő-testület tagja) összeférhetetlensége ügyében a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jár el.

(2) A Képviselő-testület tagjának, illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdésében, 72. § (4) bekezdésében és 79. § (2) bekezdésében meghatározott vagyonnyilatkozatát, valamint a nem képviselő bizottsági tagnak az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontja szerinti vagyonnyilatkozatát egy példányban, személyenként külön-külön kell benyújtani zárt borítékban a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke részére. A Bizottság elnöke a leadott vagyonnyilatkozatokról nyilvántartást vezet. A vagyonnyilatkozat őrzésének technikai feltételeit a jegyző biztosítja.

(2) A Képviselő-testület tagjainak vagyonnyilatkozata ügyfélfogadási időben a Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében tekinthető meg.”

3. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzése. ”

4. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba, és 2023. május 2-án hatályát veszti.

 

 

Csepreg, 2023. április 27.

 

 

 

             Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

                polgármester                                                                              jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2023.április 27.-én kihirdetésre került.

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző


 

Készítette: KARMA Interactive