Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(3), 131. § (1) bekezdésben, 42. § (4) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulásával, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A gyermekek napközbeni ellátását a Képviselő-testület bölcsődei ellátás keretében biztosítja.

(2) A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni az intézményvezető által kiadott Bölcsődei ellátás felvételi szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) foglaltak szerint. Az ellátás iránti kérelem a Szabályzatban foglalt szempontok alapján kerül elbírálásra.

(3) A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik, ha:

a)      ha a megszüntetést a szülő kéri,

b)      ha a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota, illetőleg a többi gyermeket veszélyeztető magatartászavara miatt,

c)       ha a gyermek hozzátartozója ismételt figyelmeztetések ellenére megsérti a házirendet,

d)      ha a gyermek óvodai felvételt nyert,

e)       ha a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő a bölcsődei gondozási intézményi térítési díjat határidőre nem fizeti meg.

(4) A gyermek a bölcsődében 3. életév betöltéséig (nevelési év végéig) gondozható-nevelhető.

(5) A gyermek törvényes képviselőjének előzetes hozzájárulása alapján az intézményvezető kezdeményezheti a gyermek gyógypedagógiai módszertani intézmény keretein belül történő speciális fejlesztését.”

2. §

A gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokért - a gyermekek napközbeni ellátása kivételével - térítési díjat nem kell fizetni.”

3. §

A gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet V. Fejezete a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. §

(1) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díját és az időszakos gyermekfelügyelet díját a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A bölcsődei gondozás intézményi térítési díját az igénybevétel napjától havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell megfizetni.”

4. §

(1) A gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

5. §

Hatályát veszti a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „intézményi térítési díj áfával” sora.

6. §

Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba, és 2023. május 2-án hatályát veszti.

 

Csepreg, 2023. március 30.

 

 

 

             Horváth Zoltán                                                                  dr. Balogh László

                polgármester                                                                               jegyző

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2023. március 31.-én kihirdetésre került.

 

 

                                                                                                           dr. Balogh László

                                                                                                                      jegyző

Készítette: KARMA Interactive