Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testületi ülés időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot hirdetmény útján értesíteni kell a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Önkormányzati Hivatal) hirdetőtábláján (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) történő kifüggesztéssel, és az önkormányzat hivatalos honlapján történő megjelenítéssel, lehetőség szerint a meghívónak a képviselő-testület tagjai részére történő megküldésével egyidejűleg.”

2. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. §

(1) A Csepreg Város Önkormányzata részvételével működő társulások megnevezését a 3. melléklet, a társulásokra átruházott hatásköröket a 31. § (5)-(7) bekezdés tartalmazza.

(2) A delegált képviselő helyettesítéséről - annak akadályoztatása esetén - a polgármester átruházott hatáskörben dönt, azzal, hogy a polgármester delegálása esetén őt, akadályoztatása esetén az alpolgármester helyettesíti.”

3. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköreit

a)      tulajdonosi hozzájárulás megadása, amennyiben a jogügylet nem jár önkormányzati kötelezettségvállalással,

b)      tulajdonosi jogok gyakorlása hatósági eljárásban,

c)       tulajdonjog változással nem járó tulajdonosi jogok gyakorlása,

d)      évente legfeljebb összeségében 2 millió Ft értékhatárig a tulajdonjog változással járó döntés meghozatala a mindenkori költségvetési rendelet alapján, valamint a mindenkor hatályos vagyonrendelet szabályainak figyelembevételével,

e)       alkalmanként 2 millió Ft értékhatárig - de legfeljebb éves szinten összességében 25 millió Ft összegig - beszerzés a mindenkori költségvetési rendelet alapján,

f)       A képviselő-testület szerződéskötésről szóló határozata alapján – a határozat keretei között – a szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, módosítása – amennyiben az önkormányzat jogos érdekei nem sérülnek a módosítással,

g)      pályázat benyújtása közfoglalkoztatási támogatás igénylésére, közfoglalkoztatási szerződés megkötése, közfoglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása,

h)      szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, és a szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonása,

i)       költségvetési előirányzat módosítás és előirányzat átcsoportosítás a mindekori költségvetési rendelet alapján

j)       az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználása a likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel,

k)       közterület használat engedélyezése,

l)       döntéshozatal szociális étkeztetés megállapítása, felülvizsgálata, rendkívüli települési támogatás keretében nyújtandó temetési költséghez való hozzájárulás, valamint köztemetések ügyében Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete alapján,

m)     véleményt nyilvánít külföldiek tulajdonszerzésével összefüggő önkormányzati érdeksérelemről, vagy annak hiányáról a külföldiek mező és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) számú kormányrendelet alapján.

n)      döntéshozatal az önkormányzati életkezdési támogatás, valamint az egyszeri iskolakezdési támogatások ügyében Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló önkormányzati rendelete alapján.

o)      tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről, ennek keretében javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára,

p)      lefolytatja a településképi bejelentési eljárást,

q)      településképi kötelezés formájában érvényt szerez a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeknek.”

4. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §

Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba, és 2021. november 2-án hatályát veszti.

 

Csepreg, 2021. október 28.

 

 

 

Horváth Zoltán                                                   dr. Balogh László polgármester                                                             jegyző

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2021. október 29-én kihirdetésre került.

 

                                                                                                          dr. Balogh László

        jegyző

 

 

1. melléklet

1. A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása”

2. A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő szöveggel egészül ki:

„081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk”


Készítette: KARMA Interactive