Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 (XI. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019 (XI. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 43. § (3) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság)

„e) átruházott hatáskörben dönt a települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról a temetési költséghez való hozzájárulás kivételével.”

2. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 28. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.”

3. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. §

A Csepreg Város Önkormányzata részvételével működő társulások megnevezését a 3. melléklet, a társulásokra átruházott hatásköröket a 31. § (5)-(7) bekezdés tartalmazza.”

4. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„31. §

(1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköreit

a) tulajdonosi hozzájárulás megadása, amennyiben a jogügylet nem jár önkormányzati kötelezettségvállalással,

b) tulajdonosi jogok gyakorlása hatósági eljárásban,

c) tulajdonjog változással nem járó tulajdonosi jogok gyakorlása,

d) évente legfeljebb összeségében 2 millió Ft értékhatárig a tulajdonjog változással járó döntés meghozatala a mindenkori költségvetési rendelet alapján, valamint a mindenkor hatályos vagyonrendelet szabályainak figyelembevételével,

e) alkalmanként 2 millió Ft értékhatárig - de legfeljebb éves szinten összességében 25 millió Ft összegig - beszerzés a mindenkori költségvetési rendelet alapján,

f) A képviselő-testület szerződéskötésről szóló határozata alapján – a határozat keretei között – a szerződés szövegének megállapítása, elfogadása, módosítása – amennyiben az önkormányzat jogos érdekei nem sérülnek a módosítással,

g) pályázat benyújtása közfoglalkoztatási támogatás igénylésére, közfoglalkoztatási szerződés megkötése, közfoglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása,

h) szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, és a szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonása,

i) közterület használat engedélyezése,

j) döntéshozatal szociális étkeztetés megállapítása, felülvizsgálata, rendkívüli települési támogatás keretében nyújtandó temetési költséghez való hozzájárulás, valamint köztemetések ügyében Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete alapján,

k) véleményt nyilvánít külföldiek tulajdonszerzésével összefüggő önkormányzati érdeksérelemről, vagy annak hiányáról a külföldiek mező és erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlanokat érintő tulajdonszerzéséről szóló 251/2014. (X. 2.) számú kormányrendelet alapján.

l) döntéshozatal az önkormányzati életkezdési támogatás, valamint az egyszeri iskolakezdési támogatások ügyében Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló önkormányzati rendelete alapján.

(2) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közútkezelői hatáskörök átruházásról szóló 14/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete szerinti alábbi hatásköreit:

a) a polgármester a közlekedés résztvevőit tájékoztatja a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről

b) a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyeztető esetekről köteles a rendőrséget vagy a közút kezelőjét értesíteni, és – amennyiben erre lehetősége van – a veszélyt a közlekedés többi résztvevőjének jelezni vagy azt elhárítani (mérsékelni).

c) eltávolíthatja a hozzájárulása nélkül vagy attól eltérő módon az önkormányzati út területén elhelyezett reklámcélú tárgyat vagy berendezést a reklám célú tárgy tulajdonosának, közvilágítási-, villany-, telefonoszlop esetében az oszlop tulajdonosának vagy a reklámtábla tulajdonosának költségére.

d) intézkedik az önkormányzati tulajdonú közút lezárására vagy forgalmának korlátozására a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási körülmények miatt,

e) gondoskodik a közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzések, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségek nyilvántartásáról,

f) gondoskodik a közút megrongálódásának kijavításáról, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzet elhárításáról, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozás elrendeléséről, illetőleg a közút lezárásáról, valamint a közút tisztántartásáról és sikosság mentesítéséről,

g) értesíti a bírság kiszabására jogosult, külön jogszabályban meghatározott hatóságot, ha a közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy nem utasforgalomból származó hulladékot helyeztek el,

h) intézkedik a bejelentett kártérítési követelés ügyekben,

i) kiadja a közútkezelői hozzájárulást a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához és feltételeket írhat elő.

j) kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében a szükséges intézkedések megtételére, továbbá pótdíj fizetésére azt, aki a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vette igénybe,

k) a közlekedés biztonsága érdekében felszólíthatja, illetve kötelezheti az út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére,

l) kiadja a közútkezelői hozzájárulást a közúthoz történő csatlakozáshoz, valamint a közút műtárgyának minősülő burkolt árokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közút területén kívüli területekről származó vizek bevezetéséhez,

m) kiadja a közútkezelői hozzájárulást külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi,

n) intézkedik a közút melletti ingatlanon, annak rendeltetésszerű használatát lényegesen nem akadályozó módon közúti jelzés, mozgatható hóvédmű, illetőleg – kártalanítás ellenében – azon, az alatt vagy felett műtárgy elhelyezéséről vagy fenntartásáról.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a két ülés között rövid határidővel megjelenő pályázat benyújtására, amennyiben a pályázat megvalósításához szükséges önerő a költségvetésben rendelkezésre áll. A polgármester által benyújtott pályázat alapján kötött támogatási szerződés érvényességéhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

(4) A Képviselő-testület a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottságra ruházza a települési támogatási és rendkívüli települési támogatási kérelmek elbírálását Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról önkormányzati rendelete alapján.

(5) A Képviselő-testület a Répcementi Önkormányzati Társulásra ruházza az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján kötelező önkormányzati feladatnak minősülő alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás megszervezésével és működtetésével kapcsolatos hatáskörét.

(6) A Képviselő-testület a Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulásra ruházza:

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdése, valamint 41. § szerinti bölcsődei ellátás megszervezésével és működtetésével, valamint

b) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 74. § (2) bekezdése szerinti óvodai nevelés megszervezésével és működtetésével

kapcsolatos hatásköreit.

(7) A Képviselő-testület a Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulásra ruházza Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 1. pont, első fordulatában meghatározott kötelező feladatára figyelemmel az NYDOP-2009-4.3.1/B-09-​2009-0010 azonosító számú, „Kerékpárral a gyógyfürdő irányába” elnevezésű beruházási programnak a támogatási szerződésben előírt fenntartási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos hatásköreit.

5. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően a nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodást köt. A megállapodásban rögzített működési feltételek a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. §

A Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

7. §

Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

 

Csepreg, 2021. június 30.

 

 

Horváth Zoltán                                                           dr. Balogh László

 polgármester                                                                        jegyző

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2021. június 30-án kihirdetésre került.

 

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                                    jegyző


 

Készítette: KARMA Interactive