Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. május 29. szerda, Magdolna.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról

 

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(3), 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületének hozzájárulásával, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet területi hatálya, e rendeletben alkalmazott térítési díjak tekintetében kiterjed a Közép-Répcemneti Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Lócs Községi Önkormányzatra, Tormásliget Község Önkormányzatásra és Tömörd Község Önkormányzatára is.

(2) E rendelet személyi hatálya a Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézménnyel, Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskolával és a Vas Megyei Szakképzési Centrum Nádasdy Tamás Technikum és Kollégiummal jogviszonyban álló természetes személyekre terjed ki.

II. Fejezet

Általános eljárási rendelkezések

2. §

(1) E rendeletben szabályozott ellátásokra irányuló kérelmet írásban kell előterjeszteni.

(2) A rendeletben szabályozott ellátási formák elbírálásánál a kérelemben szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható, melyet a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felkérése alapján Csepreg Város Területi Gondozási Központjának Család-és Gyermekjóléti Szolgálata készít el.

III. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni ellátások

3. §

(1) A Képviselő-testület azon 2020. december 31. napját követően született újszülött számára, akinek szülei a születés időpontjában csepregi lakóhellyel rendelkeznek egyszeri támogatást biztosít pénzbeli ellátás keretében (önkormányzati életkezdési támogatás).

(2) A támogatás mértéke 30.000 Ft/fő, mely a kérelem elbírálást követő 30 napon belül kerül átutalásra fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény alapján a kérelem benyújtását megelőzően létesített és az újszülött nevére szóló Start értékpapír számlára.

(3) A kérelem az újszülött törvényes képviseletére feljogosított szülő által, a születés időpontját követő 12 hónapon belül nyújtható be e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon a Hivatalnál vagy elektronikus úton Csepreg Város Önkormányzat Hivatali Portálján keresztűl.

(4) A kérelmet a polgármester a beérkezését követő 30 napon belül bírálja el.

(5) Támogatásban az a kérelmező részesülhet, akinél az egy főre jutó havi családi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

 

 

4. §

(1) A Képviselő-testület a csepregi lakóhellyel rendelkező, első osztályt kezdő általános iskolai tanulók részére egyszeri iskolakezdési támogatást biztosít pénzbeli ellátás keretében.

(2) A támogatás mértéke 10.000,-Ft/fő, mely minden év július 31. napjáig kerül kifizetésre.

(3) A támogatási kérelmet az e rendelet 2. mellékletét képező nyomtatványon kell előterjeszteni tárgyév május 31. napjáig a gyermek törvényes képviselője által a Hivatalnál vagy elektronikus úton Csepreg Város Önkormányzat Hivatali Portálján keresztűl. A kérelemhez a felvételt igazoló dokumentumot nem kell csatolni, arról az intézmény szolgáltat adatot a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalnak tárgyév június 30. napjáig, megkeresés útján.

(4) A kérelmet a polgármester legkésőbb tárgyév június 15. napjáig bírálja el.

(5) Támogatásban az a kérelmező részesülhet, akinél az egy főre jutó havi családi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

5. §

(1) Természetbeni ellátásként a Képviselő-testület gyermekétkeztetési szolgáltatást biztosít a bölcsődei, óvodai, általános iskolai és középfokú iskolai menza és középiskolai kollégiumi ellátás (továbbiakban együtt: intézményi gyermekétkeztetés), valamint szünidei gyermekétkeztetés formájában.

(2) A gyermekétkeztetés iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete, 4. melléklete és 5. melléklete szerinti formanyomtatványokon kell benyújtani.

(3) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a Hivatal méri fel és gondoskodik a szolgáltatás megszervezéséről.

IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

1. Gyermekjóléti Szolgáltatás

6. §

A gyermekjóléti szolgáltatás Csepreg Város Területi Gondozási Központja Család- és Gyermekjóléti Szolgálata keretein belül működik, alaptevékenységként működő gyermekjóléti szolgáltatás formájában az alapító okiratban foglaltak szerint.

2. Gyermekek napközbeni ellátása

7. §

(1) A gyermekek napközbeni ellátását a Képviselő-testület bölcsődei ellátás keretében biztosítja.

(2) A bölcsődei ellátás iránti kérelmet a Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni az intézményvezető által kiadott Bölcsődei ellátás felvételi szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) foglaltak szerint. Az ellátás iránti kérelem a Szabályzatban foglalt szempontok alapján kerül elbírálásra.

(3) A gyermek bölcsődei elhelyezése megszűnik, ha:

a)   ha a megszüntetést a szülő kéri,

b)   ha a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségi állapota, illetőleg a többi gyermeket veszélyeztető magatartászavara miatt,

c)   ha a gyermek hozzátartozója ismételt figyelmeztetések ellenére megsérti a házirendet,

d)   ha a gyermek óvodai felvételt nyert.

e)   a gyermek a bölcsődében 3. életév betöltéséig (nevelési év végéig) gondozható-nevelhető.

(4) A gyermek törvényes képviselőjének előzetes hozzájárulása alapján az intézményvezető kezdeményezheti a gyermek gyógypedagógiai módszertani intézmény keretein belül történő speciális fejlesztését.

V. Fejezet

Térítési díj

8. §

A bölcsődei ellátás és a gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

9. §

(1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját – a Hivatal előterjesztése alapján – Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete évente két alkalommal állapíthatja meg, melyet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj közzétételéről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

(3) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonta utólag, a tárgyhónapot követőhónap 20. napjáig kell megfizetni.

(4) A gyermekétkeztetés ingyenes vagy kedvezményes igénybevétele a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B. § szerint kérelmezhető.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

10. §

(1) Hatályát veszti A gyermekek védelméről szóló 14/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet.

(2) E rendelet hatálybalépésének évében a 4. § szerinti iskolakezdési támogatás iránti kérelmet legkésőbb 2021. július 31. napjáig lehet előterjeszteni. A Hivatal legkésőbb 2021. augusztus 9. napjáig beszerzi az iskolai felvételt igazoló dokumentumot. A kérelmeket a polgármester legkésőbb 2021. augusztus 15. napjáig elbírálja és az elbírálást követő 5 munkanapon belül intézkedik a megítélt támogatás folyósításáról.

11. §

Ez a rendelet 2021. július 3-án lép hatályba.

 

Csepreg, 2021. június 30.

 

 

 

 Horváth Zoltán                                           dr. Balogh László

polgármester                                                      jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2021. július 2-án kihirdetésre került.

 

                                                                                                          dr. Balogh László

                                                                                                       jegyző

Készítette: KARMA Interactive