Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VII. 02.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

 

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VII. 02.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 94. § (3a) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet személyi hatálya a feladatellátási szerződés alapján szociális szolgáltatást igénybevevőkre is kiterjed.

II. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:

a)    a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség: a mindenkori öregségi nyugdíj tizenkétszerese.

b)    lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások: a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díja, a lakbér vagy az albérleti díj, a közös költség, illetve a tüzelőanyag költségei, valamint a jogszabályokban előírt közterületi gyepgondozás költsége.

c)     lakhatási és étkezési kiadásokhoz kapcsolódó hátralék: a (6) bekezdésben meghatározott lakhatáshoz kapcsolódó kiadások tekintetében-, valamint az étkeztetés alapszolgáltatás igénybevételéből felhalmozott hátralék.

d)    gyógyszerkiadás: háziorvos, illetve szakorvos által felírt gyógyszer, illetve étrendkiegészítő.

2. Az eljárásra vonatkozó általános szabályok

3. §

(1) A támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon, vagy elektronikus úton Csepreg Város Önkormányzat Hivatali Portálján keresztül kell benyújtani. A hivatalból kezdeményezett rendkívüli támogatásra való jogosultság megállapítására irányuló eljárást, írásban – a támogatásra jogosult nevének, lakcímének és a támogatásra okot adó körülménynek a megjelölésével – kell kezdeményezni.

(2) A kérelemhez a támogatási igénytől függően mellékelni kell a támogatási kérelemben feltüntetett körülmények valódiságát alátámasztó Jövedelemnyilatkozatot (2. melléklet), valamint a körülmények valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

(3) A hivatalból indult, rendkívüli támogatásra irányuló eljárásra az eljárás megindítást követően egyebekben a kérelemre induló eljárás szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a támogatás megállapításához szükséges adatok felvétele érdekében a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) – a (2) bekezdésében hivatkozott kérelem megküldésével – keresi meg a kezdeményező által megjelölt támogatásra jogosultat.

4. §

(1) Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ellátás iránti kérelmet a Hivatal székhelyén (Csepreg, Széchenyi tér 27.), vagy elektronikus úton Csepreg Város Önkormányzat Hivatali Portálján keresztül kell előterjeszteni.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet - az étkeztetés kivételével - Csepreg Város Területi Gondozási Központjának vezetőjénél (Csepreg, Kossuth u. 67.), vagy elektronikus úton Csepreg Város Önkormányzat Hivatali Portálján keresztül kell benyújtani az intézmény mindenkor hatályos szakmai programjában előírt formanyomtatványok felhasználásával.

5. §

(1) A kérelmező részére havi rendszerességgel megállapított pénzbeli ellátás folyósítása utalással, Magyarország hivatalos pénznemében történik. Rendkívül indokolt esetben, továbbá amennyiben a kérelmező nem rendelkezik bankszámlával az ellátás készpénzben, a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában fizethető ki, havonta utólag minden hónap ötödik munkanapjáig.

(2) Az egy összegben megállapított támogatás a támogatás megállapítását követő ötödik munkanapon belül kerül kifizetésre az (1) bekezdésben meghatározott formában.

(3) A települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás felvételére indokolt esetben a kérelmező gondnoka, a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő munkatársa, illetve a gyermek nevelésével, gondozásával foglalkozó köznevelési intézmény is feljogosítható, ha tartani lehet attól, hogy a kérelmező a támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használja fel.

6. §

(1) A szociális ellátásokat a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó támogatásokat úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.

(2) A tényállás tisztázásához és a támogatás megállapításához, valamint felülvizsgálatához – amennyiben szükséges - a környezettanulmányt Csepreg Város Területi Gondozási Központja Család-és Gyermekjóléti Szolgálata folytatja le.

(3) A települési támogatást megállapító határozatban meg kell jelölni a támogatás e rendelet szerinti formáját.

(4) A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni.

7. §

(1) A támogatott személy a támogatást csak a támogatást megállapító határozatban megjelölt célra használhatja fel.

(2) A lakhatási és étkezési kiadásokhoz kapcsolódó hátralék törlesztéséhez megállapított támogatás cél szerinti felhasználását a támogatott személynek, a támogatás folyósításától számított 5 munkanapon belül igazolnia kell, a hátralék kiegyenlítését igazoló bizonylattal.

(3) Ha a megállapításra kerül, hogy a támogatás a támogatási céltól eltérően kerül felhasználásra vagy a támogatást igénylő a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, a hatáskör gyakorlója a támogatás visszafizetését köteles elrendelni.

(4) Ha a hatáskör gyakorlója a hatáskörébe tartozó támogatás visszafizetését rendeli el, a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét– amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné – különös méltánylást érdemlő esetben csökkentheti vagy elengedheti, illetve részletfizetést állapíthat meg, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjának egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

3. Hatásköri rendelkezések

8. §

(1) A szociális ellátásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlása a 3. melléklet szerint történik.

(2) Az átadott hatáskörben hozott döntésekről a hatáskör gyakorlója a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol a képviselő-testület előtt.

III. Fejezet

Az ellátások formái

4. Pénzbeli ellátások

9. §

Pénzbeli települési támogatás (továbbiakban: települési támogatás) keretében támogatás ítélhető meg

a)    a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b)    a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére,

c)     a gyógyszerkiadások viseléséhez,

d)    a lakhatási és étkezési kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.

 

10. §

Az szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 45. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott esetekben pénzbeli rendkívüli települési támogatás (továbbiakban: rendkívüli települési támogatás) kerül megállapításra

5. Természetbeni települési támogatások

11. §

Természetbeni települési támogatások:

a)    települési támogatás,

b)    rendkívüli települési támogatás,

c)     köztemetés.

IV. Fejezet

Az egyes pénzbeli támogatásokra vonatkozó különös szabályok

6. Települési támogatás

12. §

Települési támogatás akkor ítélhető meg, ha

a)családban élő esetén: az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

b)egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében: az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

13. §

(1) A települési támogatás havi rendszerességgel, egy éven belül minimum kettő, de legfeljebb hat hónapra állapítható meg, azzal, hogy amennyiben a tárgyévben a kérelem beadásától számítottan már hat hónapnál kevesebb van hátra, úgy csak ezen hátralevő időre állapítható meg a támogatás.

(2) A települési támogatás éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(3) Települési támogatás ugyanazon háztartásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a háztartásban élő személyek számától, azzal, hogy önálló háztartásnak kell tekinteni különösen a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

(4) A települési támogatás megállapított összege:

a)    szilárd tüzelőanyag vásárlására irányuló kérelem esetén vagy

b)    a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott támogatás a lakhatás megőrzése érdekében

egy összegben folyósítható.

7. Rendkívüli települési támogatást

14. §

(1) Rendkívüli települési támogatásban részesül

a)    az a személy vagy család, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került,és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni,

b)    az a személy vagy család, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) Létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen:

a)    a családot ért elemi kár,

b)    ha a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása veszélybe kerül,

c)     az a személy, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

(3) Időszakos vagy tartós létfenntartási gondnak minősül különösen:

a)    ha a család egyik tagja 10 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült,

b)    a gyermek fogadásának előkészítése,

c)     a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartása,

d)    a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások,

e)     gyermek iskoláztatásával, óvodai nevelésével, bölcsődei elhelyezésével kapcsolatos egyszeri kiadások, ha a gyermek iskoláztatása, nevelése, elhelyezése a támogatás nélkül nem megoldható.

(4) Időszakos vagy tartós létfenntartási gonddal küzdő kérelmező rendkívüli települési támogatásra való jogosultsága évente legfeljebb kettő alkalommal abban az esetben állapítható meg, ha a

a)    családban élő esetén: az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

b)    egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetében: az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(5) Időszakos vagy tartós létfenntartási gonddal küzdő kérelmező részére megállapított rendkívüli települési támogatás keretében egy alkalommal kifizetésre kerülő támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-ánál kevesebb és 50 %- ánál magasabb nem lehet, mely gyermeket nevelő családnál gyermekenként is megállapítható, azzal, hogy az így megállapított támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175%-át.

15. §

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet esetén rendkívüli települési támogatásban az a személy részesülhet, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme – temetési költségekhez történő hozzájárulásra irányuló támogatás esetében a jogszabályban meghatározott temetésre kötelezett jövedelme – nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át. Az ily módon megállapított támogatás mértéke – a 16. § (1) bekezdésben, valamint a 16. § (4) bekezdésében foglalt kivételektől eltekintve – legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a lehet és évente egy alkalommal adható.

16. §

(1) A temetési költségekhez történő hozzájárulásra irányuló támogatás esetén a támogatás összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10%-a, de elérheti annak teljes összegét is azon kérelmező esetében, akinél az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át.

(2) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként nyújtott támogatást a temetés napjától számított 30 napon belül, hamvasztásos temetésnél 60 napon belül lehet igényelni.

(3) A temetési költségekhez történő hozzájárulásként nyújtott támogatást ugyanazon elhalt után csak egy személy igényelhet.

(4) A családot ért elemi kár esetén a támogatás mértéke legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-a lehet.

V. Fejezet

Az egyes természetbeni támogatásokra vonatkozó különös szabályok

8. A természetben nyújtott települési támogatás

17. §

A települési támogatás természetbeli formában is megállapítható a lakhatási és étkezési kiadásokhoz kapcsolódó hátralék tekintetében, oly módon, hogy az önkormányzat közvetlenül a jogosult részére folyósítja a hátralék kiegyenlítésére megítélt támogatás összegét.

18. §

(1) A települési támogatás természetbeni formában megállapítható továbbá közterületi gyepgondozás formájában azon támogatást igénylő részére, aki koránál vagy egészségi állapotánál fogva nem képes az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház (továbbiakban: ingatlan) tulajdonosaként, kezelőjeként, használójaként, bérlőjeként a jogszabályokban meghatározott közterületi gyepgondozási kötelezettsége teljesítésére.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra az a személy jogosult, akinek az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át, és aki

a)    betöltötte a 60. évet, vagy

b)    tartós vagy súlyos betegségben szenved, vagy

c)     munkaképességét legalább 67 %-ban elveszítette vagy legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett.

(3) A támogatás megállapíthatóságának további feltétele, hogy a támogatást igénylő ne rendelkezzen az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek ellátására képes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozóval, vagy az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítése a közeli hozzátartozóra, különösen annak egészségi állapota vagy a kérelmező lakóhelyétől való földrajzi távolsága miatt aránytalan terhet róna.

(4) A támogatás egy ingatlan tekintetében évente legfeljebb 6 alkalommal ítélhető meg.

(5) A támogatás megállapítása során előírható, hogy a gyepgondozó gépek üzemanyagának biztosítása a támogatást igénylő feladata, melynek során üzemóránként legfeljebb 1 liter üzemanyag (ESZ-95 ólmozatlan benzin) biztosítása írható elő, azzal, hogy a kenőanyag biztosítása az önkormányzat feladata.

(6) A támogatás keretében a gyepgondozási feladatokat Csepreg Város Önkormányzata Városgondnokságának munkatársai, az önkormányzat tulajdonában lévő eszközökkel látják el.

9. A természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás

19. §

A rendkívüli települési támogatás – a temetési segély kivételével - kifejezett igény esetén, illetve, ha tartani lehet attól, hogy a kérelmező a pénzbeli támogatást nem a rendeltetésének megfelelően használja fel, természetbeni ellátás formájában is biztosítható:

a)tűzifa vagy

b)    élelmiszer-támogatás

formájában.

10. Köztemetés

20. §

Az Sztv. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesíthető az az eltemettetésre köteles személy, akinek az egy főre számított havi családi jövedeleme nem éri el:

a)    családban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át vagy

b)    egyedül élő vagy egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és a hagyatékból az őt megillető örökrész értéke a temetésből rá eső költséget nem haladja meg.

VI. Fejezet

Szociális alapszolgáltatások

21. §

A képviselő-testület szociális alapszolgáltatásként:

a)    szociális étkeztetést,

b)    a házi segítségnyújtást,

c)     családsegítés,

d)    idősek nappali ellátását biztosítja.

22. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevétele önkéntes.

23. §

A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha:

a)    az ellátás megállapítása határozott időre történt,

b)    az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 45 napig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki,

c)     az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza,

d)    a személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne,

e)     az intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

f)     a jogosult halálával,

g)    a megállapodás felmondásával.

11. Étkeztetés

24. §

(1) A képviselő-testület az Sztv. 62. § -ában foglaltak szerint étkeztetést biztosít.

(2) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak legalább napi egyszeri étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani és az igénybevevő:

a)    a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte vagy

b)    akut,illetve krónikus megbetegedésben szenved és ezt háziorvosi vagy szakorvosi igazolással igazolja az érvényességi idő feltüntetésével vagy

c)     érzékszervi – látás vagy hallásszervi vagy mozgásszervi vagy értelmi képességeit jelentős mértékben nem, vagy egyáltalán nem birtokolja, vagy a kommunikációjában számottevően korlátozott és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során – és fogyatékosságát ellátást megállapító határozattal vagy jogerős bírósági végzéssel vagy orvosi szakvéleménnyel hitelt érdemlő módon igazolja az érvényességi idő feltüntetésével vagy

d)    pszichiátriai illetve szenvedélybeteg, aki ezen állapotát háziorvosi vagy szakorvosi igazolással igazolja az érvényességi idő feltüntetésével vagy

e)     az Sztv. 4. § (3) foglaltak alapján hajléktalannak minősül.

(3) A szociális étkeztetés kérelemre állapítható meg. A kérelmet formanyomtatványon (8. melléklet) a Hivatalnál kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező jövedelemnyilatkozatát és a rendszeres havi jövedelméről szóló igazolást, valamint a kérelemben foglaltakat alátámasztó egyéb igazolásokat, továbbá a kérelmező nyilatkozatát az elvitelről vagy Csepreg Város Területi Gondozási Központjában történő helyben fogyasztásról vagy a házhoz szállítási igényről.

(4) A szociális étkeztetés iránti kérelmet döntéshozatalra a Hivatal készíti elő. Csepreg Város Területi Gondozási Központjának Család- és Gyermekjóléti Szolgálata a Hivatal megkeresésére környezettanulmányt készít, és azt évente felülvizsgálja.

(5) A kérelmeket a polgármester bírálja el a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül.

(6) Az étkeztetés megállapításáról szóló határozat tartalmazza az ellátás időtartamát, a napi személyi térítési díj (4. melléklet) összegét.

(7) A polgármester a szolgáltatásra kötött egyéni megállapodásokat, minden év április hónapjában felülvizsgálja az április 15-ig benyújtott jövedelemigazolások alapján.

(8) Csepreg Város Területi Gondozási Központja Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának jelzése alapján a polgármester megvizsgálja, hogy soron kívül, kérelem hiányában szükséges-e a szociális étkeztetés biztosítása az arra rászoruló, krízishelyzetben lévő igénylő részére. Krízishelyzet esetén, méltányosságból térítésmentesen is biztosítható étkeztetés a krízishelyzet fennállásáig.

(9) A polgármester azonnali hatállyal megszüntetheti a megállapodást, ha az igénybe vevő:

a)    az étkeztetési hely házirendjét megsérti vagy az együttélés alapvető szabályait nem tartja be vagy

b)    a közösségre nézve agresszív, fenyegető magatartást tanúsít vagy

c)     a közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be.

12. Házi segítségnyújtás

25. §

(1) A házi segítségnyújtás működtetése a Csepreg Város Területi Gondozási Központja feladatkörébe tartozik.

(2) A házi segítségnyújtásban alkalmazandó térítési díjakat az 5. melléklet tartalmazza.

(3) A házi segítségnyújtást az intézményvezető megtagadhatja jegyzőkönyv együttes felvétele mellett, ismételt esetben pedig megszüntetheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozót munkájában szándékosan akadályozza, így különösen, ha a lakásba felhívás ellenére nem engedi be, vagy a gondozó testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy azzal fenyeget.

13. Családsegítés

26. §

A családsegítés feladatait Csepreg Város Területi Gondozási Központja Család- és Gyermekjóléti Szolgálata látja el.

14. Nappali ellátást nyújtó intézmény

27. §

(1) Az idősek nappali ellátását nyújtó intézményként Csepreg Város Területi Gondozási Központja Idősek Klubját működtet.

(2) Az Idősek Klubja biztosítja a saját otthonában élő időskorúak részére:

a)    a napközbeni tartózkodást,

b)    az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését,

c)     a mentális támogatást,

d)    a heti egyszeri orvosi ellátást,

e)     igény esetén az ellátást igénybe vevő szállítását - Csepreg város közigazgatási határán belül - a lakóhely és az intézmény között. A nappali idősellátás szállítási díjának mértékét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az Idősek Klubja gondoskodhat az egészségügyi állapota alapján rászoruló 18. életévet betöltött személyről is.

(4) A felvétel iránti kérelmet a Csepreg Város Területi Gondozási Központjának vezetőjénél, vagy elektronikus úton Csepreg Város Önkormányzat Hivatali Portálján keresztül kell benyújtani, a felvételről az intézmény vezetője dönt.

(5) Az Idősek Klubja szolgáltatásait az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, ha az ellátott:

a)    a közösségre nézve agresszív,

b)    az alapvető közegészségügyi, járványügyi szabályokat megszegi,

c)     a közösség sérelmére szabálysértést vagy bűncselekményt követ el.

VII. Fejezet

Szakosított ellátások

15. Idősek bentlakásos otthona

28. §

(1) A képviselő-testület bentlakásos ellátást nyújtó intézményként a Csepreg Város Területi Gondozási Központjában 9735 Csepreg, Kossuth utca 67. szám alatt működteti a 23 férőhellyel rendelkező Idősek Bentlakásos Otthonát.

(2) Az intézmény 20 átlagos szintű ellátást nyújtó férőhellyel, továbbá 3 emelt szintű férőhellyel rendelkezik. Az átlagos szintű férőhelyek esetében 10 férőhelyre vonatkozóan – amennyiben ellátási kötelezettség nem áll fent - belépési hozzájárulás teljesítése írható elő az intézmény által. A belépési hozzájárulás, valamint az emelt szintű férőhelyek egyszeri hozzájárulásának mértékét jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) A kérelmet az intézmény vezetőjénél, vagy elektronikus úton Csepreg Város Önkormányzat Hivatali Portálján keresztül kell benyújtani.

(4) Az előgondozás után a várólista alapján a sorrendiséget betartva kerül elhelyezésre a kérelmező. A bekerüléskor a megállapodás tartalmazza az intézményi elhelyezés feltételeit.

(5) Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá - több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén - az igények teljesítésének sorrendjéről.

(6) Az intézményi ellátás megszűnik:

a)    a megállapodásban foglaltak szerint szabályozott esetekben és feltételekkel

b)    a jogosult halálával

c)     az intézmény jogutód nélküli megszűnésével

d)    az intézmény Házirendjében foglaltak súlyos megszegésével.

VIII. Fejezet

Térítési díj

29. §

(1) A szolgáltatásokért a (4) bekezdésben foglaltak kivételével térítési díjat kell fizetni, a Sztv. 114. § - 119/B. §-ban előírt szabályok szerint.

(2) A térítési díjat - a szociális étkeztetés esetében a jegyző javaslatára; a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása és az idősek bentlakásos otthona esetében Csepreg Város Területi Gondozási Központja intézményvezetőjének javaslatára - a képviselő-testület hagyja jóvá.

(3) A térítési díj felülvizsgálata iránt étkeztetési szolgáltatások esetén a jegyző, a bentlakásos ellátás, a házi segítségnyújtás, és a nappali ellátás esetében az intézményvezető minden év március hó 15. napjáig tesz javaslatot.

(4) Nem kell térítési díjat fizetni a

a)    a családsegítésért,

b)    a nappali idősellátásért, kivéve a 26. § (2) bekezdésének e) pontjában meghatározott esetben

c)     akinek a polgármester döntése alapján különös méltánylást érdemlő esetben ingyenes étkeztetés biztosított.

IX. Fejezet

Szociálpolitikai kerekasztal

30. §

(1) Az önkormányzat Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt működtet.

(2) A szociálpolitikai kerekasztal feladata az önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott célkitűzések, fejlesztések, feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése; a városi szociális jelzőrendszer működtetése.

(3) A szociálpolitikai kerekasztal tagjai:

a)    az önkormányzat képviseletében Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottságának elnöke,

b)    a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó kettő ügyintézője,

c)     Csepreg Város Egészségházának vezetője,

d)    Csepreg Város Területi Gondozási Központjának vezetője.

(4) A kerekasztal tevékenységében tanácskozási joggal vehet részt Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata és Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a Védőnői Szolgálat.

(5) A kerekasztal tagjai közül elnököt választ.

(6) A szociálpolitikai kerekasztal tagságának megbízatása megszűnik:

a)    a tag halálával,

b)    a tag visszahívásával,

c)     a delegáló szervezet jogutód nélküli megszűnésével.

(7) A szociálpolitikai kerekasztal ülését a kerekasztal vezetője hívja össze és vezeti le. A kerekasztal akkor határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van.

(8) A kerekasztal véleményét egyszerű szótöbbséggel alakítja ki. A szociális szolgáltatástervezési koncepció végrehajtásáról kialakított véleményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(9) Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a kerekasztal vezetője, valamint a jegyzőkönyv vezetője ír alá és hitelesít.

(10) A kerekasztal kidolgozza a szociális jelzőrendszer működésének elveit, rendjét.

(11) A szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

31. §

Hatályát veszti az egyes szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet.

32. §

Ez a rendelet 2021. július 3-án lép hatályba.

 

Horváth Zoltán                                    dr. Balogh László

polgármester                                            jegyző

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék:

 

Ez a rendelet 2021. július 2-án kihirdetésre került.

 dr. Balogh László

jegyző

                                                                                                                                              


 

Készítette: KARMA Interactive