Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Csepreg Város Önkormányzata
Vissza

Csepreg Város Önkormányzatának Bizottságai

 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Domnánics Alajos
elnök
Kótai József
bizottsági tag
Tóth Marcell
bizottsági kültag
 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Hárominé Orbán Erika
elnök
Oláh Imre
bizottsági tag
Süle Tibor
bizottsági kültag

 

 

Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság feladatai

 

 

 

 1. véleményt nyilvánít az önkormányzati intézmények vezetőinek kinevezése előtt,

 2. kapcsolatot tart a település oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeivel, közreműködik az ezeket érintő fejlesztési tervek kidolgozásában,

 3. közreműködik az oktatási, kulturális és egészségügyi témájú előterjesztések előkészítésében,

 4. együttműködik a település civil szervezeteivel, segíti tevékenységüket,

 5. átruházott hatáskörben dönt a települési támogatás és a rendkívüli települési támogatás iránti kérelmek elbírálásáról a temetési költséghez való hozzájárulás kivételével.

 6. javaslatot tesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében odaítélendő támogatások mértékére

 7. javaslatot tesz az intézményi szerkezet és feladatkör átalakítására,

 8. javaslatot tesz az intézmény alapító okirat módosítására,

 9. javaslatot tesz az intézmény költségvetési irányzatokra, ezek módosítására, pénzmaradványok felhasználására,

 10. javaslatot tesz a város által adományozható kitüntetések odaítélésére, állam kitüntetésre történő felterjesztésre,

 11. javaslatot tesz az intézmények működését segítő alapítványok létrehozására, működésének támogatására,

 12. javaslatot tesz a város egyesületeivel, civil kezdeményezéseivel, illetőleg az érdekvédelmi szervezetekkel való együttműködés, egyeztetés formáira, véleményezi a részükről történő kezdeményezését,

 13. véleményt készít az önkormányzati intézmények működésével kapcsolatos beszámolókról,

 14. véleményezi a vezetői pályázatok kiírását, javaslatot tesz azok elbírálására,

 15. véleményezi a térségi és nemzetközi oktatási és kulturális valamint egészségügyi kapcsolatok kezdeményezését,

 16. a hatáskörébe sorolt intézmények alapító okiratai alapján elkészített SZMSZ-ket véleményezi,

 17. ellenőrzi a bizottsági döntések végrehajtását,

 18. ellátja az ifjúsággal kapcsolatos feladatokat, mentálhigiéniás problémák kezelését,

 19. közreműködik az ifjúságot érintő, sport témájú előterjesztések előkészítésében,

 20. segíti és ellenőrzi a városi sport – és szabadidős tevékenységet,

 21. kapcsolatot tart a város ifjúsági sportegyesületeivel, felügyeli a sport szakosztály/ok/ működését,

 22. a feladat és hatáskörébe tartozó szervezetekkel, tevékenységekkel kapcsolatban előkészíti a képviselő-testület döntéseit,

 23. ellátja a lakásgazdálkodás, a lakáscélú juttatások szociális szempontú ellenőrzését,

 24. közreműködik az egészségügyi, szociális témájú előterjesztések készítésében,

 25. segíti az egészségvédelmi felvilágosító és nevelő tevékenységet,

 26. kapcsolatot tart a város egészségügyi és szociális intézményeivel, karitatív szervezeteivel,

 27. véleményt nyilvánít az egészségügyi és szociális intézmények vezetőinek kinevezése előtt.

 

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság feladatai

 

 

 1. közreműködik az Önkormányzat gazdasági programja és költségvetése kidolgozásában,

 2. véleményezi a költségvetési és a zárszámadási rendelet tervezetét,

 3. véleményt nyilvánít a helyi adók bevezetéséről, mértékéről, eltörléséről,

 4. figyelemmel kíséri az Önkormányzati intézmények pénzügyi tevékenységét,

 5. javaslatot tesz a polgármester és az alpolgármester illetményének emelésére,

 6. figyelemmel kíséri az Önkormányzat fejlesztési lehetőségeit és fejlesztési feladatainak végrehajtását,

 7. figyelemmel kíséri a közszolgáltatási tevékenységet,

 8. közreműködik a településfejlesztési koncepciók, programok, kialakításában, véleményezi a rendezési tervek tervezeteit,

 9. figyelemmel kíséri az önkormányzati hivatal tevékenységét,

 10. nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, a képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait,

 11. kivizsgálja a polgármester és képviselők ellen kezdeményezett összeférhetetlenséggel, méltatlansággal kapcsolatos bejelentéseket, döntési javaslatát a Képviselő-testület elé terjeszti. Előkészíti a képviselő-testület fegyelmi jogkörének gyakorlását,

 12. javaslatot tesz a polgármester, alpolgármester jutalmazására,

 13. figyelemmel kíséri a város közbiztonságát, katasztrófavédelmi helyzetét,

 14. a feladat- és hatáskörébe tartozó szervezetekkel, tevékenységekkel kapcsolatban előkészíti a képviselő-testület döntéseit,

 15. előkészíti az önkormányzat városfejlesztési, városképi és idegenforgalmi döntéseit,

 16. elősegíti a város gazdaságának, szolgáltatásainak, idegforgalmának fejlődését,

 17. közreműködik az épített és természeti környezet védelmében, a közterületek rendjével kapcsolatos rendeletek betartásának ellenőrzésében, jelzéssel él a Közös Önkormányzati Hivatal felé a rendeletekben foglaltak megsértése esetén,

 18. javaslatot tesz a helyi építészeti értékek védetté nyilvánítására, illetőleg megszüntetésére,

 19. előkészíti a városfejlesztésben jelentős súllyal bíró területek hasznosítására kiírt pályázatokat,

 20. javaslatot tesz az éves költségvetésben a városfejlesztési és városrendezési célokra megjelölt előirányzatok felhasználására,

 21. véleményezi a közlekedést érintő koncepciókat, javaslatot tesz a város közlekedési koncepciójának korszerűsítésére, aktualizálására, figyelemmel kíséri a közlekedés helyzetét, az utak és hidak állapotát és erről a képviselő-testületet évenként tájékoztatja, állást foglal a közúthálózat fejlesztésével kapcsolatban,

 22. javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására, megóvására, őrzésére, fenntartására, bemutatására és helyreállítására,

 23. javaslatot tesz zajvédelmi szempontból terület védetté nyilvánítására, kezdeményezi a zajvédelem érdekében csendes övezet kialakítását, véleményezi a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítását, véleményezi az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabály-tervezeteket,

 24. javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi alapján felgyülemlő összeg felhasználására, szervezi és ellenőrzi a környezetvédelem terén hozott jogszabályok végrehajtását,

 25. kapcsolatot tart a területileg illetékes természet – és környezetvédelmi szakhatósággal

 26. a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jóváhagyása előtt véleményezi az önkormányzat nevében benyújtott városfejlesztéssel összefüggő pályázatokat.

Készítette: KARMA Interactive