Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. június 16. vasárnap, Jusztin.
1
Közérdekű adatok
Vissza

A helyi önkormányzat kötelezően és önként vállalt feladatai

 

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013340

Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

041236

Országos közfoglalkoztatási program

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013390

 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

021020

Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

025010

Védelmi feladatok igazgatása és szabályozása

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

031030

Közterület rendjének fenntartása

016030

Állampolgársági ügyek

051040

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

061020

Lakóépület építése

045120

Út, autópálya építése

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

045130

Híd, alagút építése

074052

Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

074054

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

045161

Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

081041

Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

081043

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

047410

Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

081061

Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

084070

A fiatal társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

054020

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

061010

Lakáspolitika igazgatása

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

062010

Településfejlesztés igazgatása

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

041235

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás

064010

Közvilágítás

045150

Egyéb szárazföldi személyszállítás

066010

Zöldterület-kezelés

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

 

 

072111

Háziorvosi alapellátás

 

 

072311

Fogorvosi alapellátás

 

 

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

 

 

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

 

 

074013

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

 

 

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

 

 

081010

Sportügyek igazgatása

 

 

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

 

 

082042

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

 

 

082044

Könyvtári szolgáltatások

 

 

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

 

 

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

 

 

084020

Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása

 

 

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

 

 

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

 

 

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

 

 

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

 

 

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

 

 

096030

Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása

 

 

102023

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

 

 

102025

Időskorúak átmeneti ellátása

 

 

102031

Idősek nappali ellátása

 

 

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

 

 

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

 

 

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

 

 

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

 

 

104043

Család és gyermekjóléti központ

 

 

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

 

 

107052

Házi segítségnyújtás

 

 

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

 

 

109010

Szociális szolgáltatások igazgatása

 

 

 

Készítette: KARMA Interactive