Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. május 29. szerda, Magdolna.
1
Vissza

Pályázati felhívás - Területi Gondozási Központ intézményvezetői beosztás

Pályázati felhívás - Területi Gondozási Központ intézményvezetői beosztás
P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S


Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel pályázatot hirdet az általa fenntartott szociális intézményként működő – szociális alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokat nyújtó – Csepreg Város Területi Gondozási Központja (székhelye: 9735 Csepreg, Kossuth u. 67.) intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására.

 

A munkáltató (kinevezési, megbízási jogkör gyakorlójának) neve: Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

 

Az intézmény tevékenységi köre: 23 férőhelyen tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona), házi segítségnyújtás, család- és gyermekjóléti szolgálat, idősek nappali ellátásának biztosítása.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok, vezetői teljesítménykövetelmények: az intézmény színvonalas szakmai munkájának, gazdálkodásának szervezése, irányítása, ellenőrzése. A vonatkozó központi- és helyi jogszabályokban, illetve a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása: felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működését, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

 

A pályázat elnyerésének feltételei (megbízási feltételek):

 

A) Képesítési előírás:

 

A képesítési feltételekre a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. mellékletében, az intézményvezetőre vonatkozó képesítési előírások az irányadók.

 

 

B) Szakmai gyakorlat: A magasabb vezető beosztásra történő megbízás feltétele legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés vagy szakképzés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

 

C) Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkezés

 

D) Büntetlen előélet

 

E) az intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a vezetői megbízással egyidejűleg határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony létesítése.

 

F) Cselekvőképesség: A pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkoznia kell.

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti mester szintű vezetőképzésen való részvétel megléte.

 

A pályázat részeként kötelezően benyújtandó iratok, igazolások:

-          a képesítési előírás meglétét bizonyító diploma-, oklevél másolata;

-          a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;

-          a pályázó részletes szakmai életrajza és az előírt szakmai gyakorlata meglétének hitelt érdemlő igazolása;

-          az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel;

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;

-          nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének;

-    nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázata elbírálására nyilvános, vagy zárt testületi ülésen kerüljön sor.

 

Hiánypótlásra - az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül - egy alkalommal van lehetőség!

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2024. július 21-től 2029. július 21. napjáig szól.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

 

Illetmény: az illetmény és a pótlékok a Kjt. és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. r. alapján - a magasabb beosztású vezetőkre vonatkozó szabályok szerint - kerülnek megállapításra.

 

A munkavégzés helye: Csepreg, Kossuth u. 67.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 12. 16:00 óra

 

A pályázat benyújtásának módja és helye:

  • Postai úton, a pályázatnak a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3735 Csepreg, Széchenyi tér 27.). A borítékon feltüntetendő: a pályázati adatbázisban szereplő azonosító szám, valamint a munkakör megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető).
  • Személyesen: dr. Balogh László, jegyzőnek címezve, Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal

 

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot - a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után - a véleményezési határidő (a pályázat benyújtására nyitva álló idő után 21 nap) lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület (mint munkáltató), amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

 

A pályázattal kapcsolatos bővebb információk a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől szerezhetőek be (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27., Tel.: (94) 565-035, vagy e-mail: jegyzo(at)csepreg.hu), aki egyúttal biztosítja azt is, hogy a pályázók az intézményt megismerhessék.

 

A Képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

 

A munkakör betölthető az eredményes pályázati eljárás befejezését követően azonnal.

 

Készítette: KARMA Interactive