Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. július 17. szerda, Endre, Elek.
1
Vissza

Háztartási szennyvíz begyűjtés

Tisztelt Lakosság!


Csepreg Város Önkormányzata a közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján a település teljes közigazgatási területén biztosítja – a vonatkozó 18/2014.(XI. 28.) önkormányzati rendeletében foglalt alábbi feltételek alapján.

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését csak a közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat útján jogosultságot nyert és az Önkormányzattal szerződést kötött közszolgáltató végezheti.

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét Csepreg város közigazgatási területén Szabó Norbert egyéni vállalkozó (9633 Simaság, Deák F. u. 11.) jogosult és köteles ellátni 2023. március 1. napjától 2025. december 31. napjáig.

 

A közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számítva 72 órán belül a tulajdonossal egyeztetett időpontban elvégezni úgy, hogy megrendeléskor a tulajdonos számára a közszolgáltató köteles a szállítás napját és várható időpontját 2 órás időintervallumban megjelölni.

 

A közszolgáltatás igénybevétele Csepreg közigazgatási területén lévő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői vagy egyéb jogcímen használói (a továbbiakban: tulajdonos) részére kötelező (kivétel: az engedélyezett egyedi szennyvízkezelővel rendelkező ingatlan).

 

A tulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás igénybevételéhez köteles az ingatlanán megfelelő közműpótló létesítményt elhelyezni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze. Azzal a tulajdonossal szemben, aki az előírásoktól eltérően gyűjti a háztartási szennyvizet, a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell eljárni.

 

A tulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni. Ez a szabály érvényes az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosaira is.

 

A tulajdonos az ingatlanán keletkezett szennyvizet csak és kizárólag a fentiekben hivatkozott egyedi szennyvízkezelővel köteles kezelni vagy azt a közszolgálatóval elszállíttatni. A szennyvíz bárminemű egyéb kezelése, elszállítása nem fogadható el és nem megengedett.

 

A közszolgáltatást a tulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól. A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg. A szolgáltatás megrendelése történhet írásban (levél, elektronikus levél), személyesen vagy telefonon.

 

Szabó Norbert egyéni vállalkozó

cím: 9633 Simaság, Deák F. u. 11.

telefonszám: 06-30/972-6414

e-mail cím: szabonorbert(at)gmail.hu


A tulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként 2.619,- Ft/m3 + ÁFA (2023. március 1. napjától) közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltatónak megfizetni és a számlát 5 évig megőrizni.

 

A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő tulajdonos adatait (név, születési dátum, valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási szennyvíz keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

 

A közszolgáltató köteles a közszolgáltatás összesített adatairól minden év március 31-ig az Önkormányzat részére tájékoztatást adni. A tájékoztató tartalmazza az igénybevevő tulajdonos adatait, az elszállított háztartási szennyvíz keletkezési helyének adatait, a szállított mennyiséget és a szállítás időpontját.

 

Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e, valamint a tulajdonos a szállítást a helyi rendeletben megjelölt szolgáltatóval végezteti-e.


Kérem, a tájékoztatóban foglaltak tudomásulvételét.


Csepreg, 2023. március 07.


Dr. Balogh László s. k.
jegyző

 

Készítette: KARMA Interactive