Ugrás a tartalmi részre

Főmenü

Képviselő-testületi rendeletek

Csepreg Város Képviselő-testületének 6/2020. (II.28.) számú rendelete

a civil szervezetek támogatási rendjéről

Csepreg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

Általános rendelkezések

1. §

 

(1) A rendelet célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának elősegítése az önkormányzattal való jó együttműködés előmozdítása érdekében, továbbá az, hogy a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza a civil szervezetek támogatását.

(2) Az önkormányzat elismeri és támogatja a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását. Támogatja a kultúra, a közművelődés, az oktatás-nevelés, a szociális és karitatív tevékenység, a természeti és épített környezet megóvása, a sportolás, az egészséges életmód, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése területén végzett tevékenységet.

(3) Az önkormányzat lehetőségeitől függően a (2) bekezdésben megfogalmazott célok megvalósulása érdekében a civil szervezetek számára jelen rendelet keretei között azonos feltételek mellett költségvetéséből pénzügyi támogatást biztosít.

(4) A támogatás céljára felhasználható előirányzat összegét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg.

 

Értelmező rendelkezések

2. §

 

(1) E rendelet alkalmazásában:

1. a civil szervezet működésével kapcsolatos költségek:

a) anyagköltségek

aa) üzemanyagköltségek,

ab) forma-ruházat, sportmez, cipő,

ac) nyomtatvány, irodaszer,

ad) egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges anyagok, dekoráció, rendezvényhez, programokhoz szükséges nyersanyagok, eszközök)

b) javítás, karbantartás költségei,

c) posta, telefon és kommunikációs költségek,

d) kiadványok, plakátok, szórólapok előállításának költségei,

e) helyiségek bérleti díja

f) működéshez kapcsolódó megbízási díjak kifizetései

2. a civil szervezetek nem működési célú költségei:

a) étkezési-, utazási- és szállásköltség,

b) belépőjegyek,

c) kis értékű eszközök vásárlása,

d) könyvek, kiadványok vásárlása

e) megbízási díjak kifizetései

3. civil szervezet: Az Ectv. 2.§ 6. pontjában meghatározott szervezet,

4. civil szervezet alapdokumentumai: létesítő okirat (alapszabály vagy alapító okirat, alapító szerződés), bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés.

5. közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési választáson történt jelöltállítás, helyi-és megyei önkormányzati választáson jelöltállítás, polgármester jelölés.

6. számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak mind formailag, mind tartalmilag megfelelő, a támogatott képviseletére jogosult személy teljesítését igazoló nyilatkozatával ellátott számla.

 

A rendelet hatálya

3. §

 

(1) E rendelet hatálya azon civil szervezetekre terjed ki, melyek az alábbi feltételeknek maradéktalanul megfelelnek:

a) bejegyzett székhelyük, vagy bejegyzett telephelyük Csepreg város közigazgatási területén van,

b) tevékenységüket kizárólag, vagy elsősorban Csepreg város polgárainak érdekében végzik,

c) a civil szervezetet a bíróság a tárgyévet megelőzően legalább egy évvel nyilvántartásba vette és a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen végzi,

d) a szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete és működése pártoktól független,

e) köztartozása, valamint az Önkormányzat felé fennálló tartozása nincs, és erről a pályázat beadásakor nyilatkozik.

(2) A jogi személyiséggel nem rendelkező civil szervezetekre az (1) bekezdés c) pontja nem alkalmazandó.

 

A támogatás formái és céljai

4. §

 

(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatás pénzbeli és nem pénzbeli támogatás formájában valósulhat meg.

(2) Az Önkormányzat által támogatott célok:

a) a szervezet működésének, működőképessége fenntartásának, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,

b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

c) kulturális, közművelődési tevékenység,

d) kulturális örökség megóvása,

e) természetvédelem, állatvédelem,

f) környezetvédelem,

g) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

h) nemzeti- és helyi hagyományaink ápolása, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

i) sport,

j) hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekképviselete,

k) tűzvédelem, tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység

l) turizmus.

(3) Nem adható támogatás:

a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,

b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet (párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a helyi, megyei önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, valamint a polgármester jelölése) folytat, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,

c) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó beszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.

 

A nem pénzbeli támogatás

5. §

 

(1) A nem pénzbeli támogatás formái:

a)       közvetett infrastrukturális támogatás,

b)      eszköztámogatás,

(2) Az Önkormányzat közvetett infrastrukturális támogatást nyújthat a civil szervezetek számára a tulajdonában lévő közösségi terek ingyenes, vagy kedvezményes rendelkezésre bocsátása révén, amelyek számos civil szervezet működésének színterei.

(3) Az Önkormányzat eszköztámogatást nyújthat az általa fenntartott költségvetési szervek nélkülözhetővé vált tárgyi eszközeinek a civil szervezetek részére történő ingyenes vagy kedvezményes átadásával.

(4) A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a támogatott megfelelő biztosíték nyújtása mellett szerződésben vállalja a fizetendő áfa megtérítését a támogató számára, ha az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően - a szolgáltatás nyújtása vonatkozásában - áfa megfizetésének kötelezettsége merül fel. A támogató a kérelem elbírálásakor ettől eltérő döntést is hozhat a forrás biztosítása mellett.

 

Pénzbeli támogatás

6.§

A pénzbeli támogatás formái:

a)       önként vállalt önkormányzati feladat ellátásához forrást biztosíthat szerződés keretében,

b)      civil szervezetek részére kiírt pályázat.

c)       pályázati eljárás mellőzésével, egyedi döntés alapján.

 

Feladatellátási szerződés

7. §

 

(1) A feladat-ellátás civil szervezetnek történő átadása a képviselő-testület egyedi döntése alapján valósulhat meg.

(2) Közfeladat ellátásában az a civil szervezet vehet részt, amelyik nyilatkozik arról, hogy rendelkezik a feladat ellátásához szükséges szakértelemmel, létszámmal és eszközzel.

(3) A feladat-ellátás civil szervezetnek történő átadására legfeljebb kettő éves időtartamú határozott idejű szerződés köthető, melyben az Önkormányzat az ellátandó feladattal arányos mértékű forrást biztosít.

 

A pályázati kiírás

8. §

 

(1) A pályázatot a Képviselő-testület minden évben az éves költségvetéséről szóló rendelet elfogadását követő 30 napon belül írhatja ki, az abban elkülönített keretösszeg erejéig.

(2) Abban az esetben, ha a költségvetésben elkülönített keretösszeg nem kerül teljes egészében felosztásra a maradék összeg erejéig a képviselő-testület szeptember 30. napjáig pályázatot írhat ki a civil szervezetek számára.

(3) Pályázni e rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon lehet. Hiánypótlásra lehetőség nincs.

(4) A pályázati kiírás nyilvános, melyet az önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján közzé kell tenni.

 

9. §

 

(1) A pályázat elbírálásának szempontjai:

a) a szervezet a város rendezvényein milyen formában vesz részt,

b) a valóságos működés alátámasztása,

c) a civil szervezet taglétszáma,

d) a civil szervezet által nyújtott szolgáltatás igénybe vevőinek száma,

e) a rendezvények száma, programja, résztvevők száma,

f) programszervezés esetén rendelkezik-e önerővel a szervezet,

g) a támogatási cél az adott költségvetési évben valósul meg,

h) a költségterv megalapozottsága.

(2) A pályázathoz csatolandó mellékletek:

a) a szervezet létesítő okiratának másolata,

b) a szervezet bírósági bejegyzésének 30 napnál nem régebbi igazolása,

c) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a képviselő nyilatkozata, hogy a szervezet a tárgyévet megelőzően legalább egy éve a létesítő okiratának megfelelő tevékenységet ténylegesen végzi,

d) a szervezet előző évi számviteli beszámolójának másolata,

e) köztartozás nem létéről szóló állami és önkormányzati adóhatósági igazolás,

f) szakmai program és pénzügyi terv a megvalósítandó programra vonatkozóan,

g) szervezet működésének, rendezvényeinek, taglétszámának bemutatása,

h) pályázathoz szükséges önerő biztosítása esetén az önerő igazolása.

(3) A (2) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt mellékleteket a pályázat kiírója ellenőrzi a nyilvánosan hozzáférhető elektronikus nyilvántartásból és melléklei a beadott pályázathoz.

 

10. §

 

(1) A pályázatot zárt borítékban, egy példányban, a képviselő-testülethez címezve kell benyújtani a kiírást követő 30. napig személyesen, vagy postai úton. Benyújtási határidőn a postára adás idejét kell érteni.

(2) A beérkezett pályázatokról a Képviselő-testület dönt, a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatának figyelembe vételével, a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülésen.

 

 

Pályázati eljárás mellőzésével, egyedi döntés alapján nyújtott pénzbeli támogatás

11.§

 

(1) Az önkormányzat a képviselő-testület egyedi döntése alapján a civil szervezetet, a civil szervezet által benyújtott kérelem alapján évente legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb 200.000,- Ft összeg erejéig pénzbeli támogatásban részesítheti, amennyiben a támogatás rendkívüli méltánylást igénylő támogatási cél – különösen egészségmegőrzés, életmentés – megvalósítására irányul.

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott pénzbeli támogatás esetén a 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja nem alkalmazandó.

 

A pénzbeli támogatás felhasználása és elszámolása

12. §

 

(1) A támogatottal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.

(2) Amennyiben a támogatás odaítélését és a szerződéskötést követően megállapítást nyer, hogy a támogatott nem jogosult a támogatás igénybevételére, úgy köteles a támogatás teljes összegét - a támogatási összeg átutalása napjától számítva - a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével növelt összegben az Önkormányzat számlájára haladéktalanul visszafizetni.

(3) A támogatási összeg kizárólag az igényelt és támogatási szerződésben rögzített célra használható fel a tárgyév végéig.

(4) A támogatott az elnyert támogatási összeggel a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles elszámolni, valamint a megvalósulásról szakmai és pénzügyi beszámolót készíteni.

(5) A pénzügyi beszámoló tartalmazza a pénzügyi elszámolás részletezését, magyarázatát, a működés, a program, a rendezvény teljes költségvonzatának ismertetését, a támogatás felhasználását.

(6) Szakmai beszámoló tartalmazza a támogatási szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló értékelést, az elért eredményeket, tapasztalatokat.

(7) A támogatás felhasználására meghatározott határidőt kérelemre, egy alkalommal a polgármester legkésőbb a költségvetési év utolsó hónapjának 15. napjáig meghosszabbíthatja, melyről a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(8) A kapott támogatás rendeltetésszerű, szabályos felhasználását a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ellenőrzi.

(9) Amennyiben a támogatott a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatot tehet a képviselő-testületnek a támogatás azonnali visszafizetésének előírására.

(10) Vissza kell fizetni a kapott pénzbeli támogatást, amennyiben

a)       a kapott pénzbeli támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,

b)      a kapott támogatást a támogatási céltól eltérően használta fel,

(11) Három évig nem részesíthető pénzbeli támogatásban az a civil szervezet, amely

a)       a kapott pénzbeli támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,

b)      a kapott támogatást a támogatási céltól eltérően használta fel,

c)       a támogatási szerződésben foglalt értesítési és együttműködési kötelezettségének nem tett eleget.

 

 

Záró rendelkezések

13. §

 

(1) E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

 

 

Csepreg, 2020. február 27.

 

 

Horváth Zoltán dr. Balogh László

polgármester                                                                         jegyző

 

A rendelet 2020. február 28. napján került kihirdetésre:

 

 

Csepreg, 2020. február 28.

 

dr. Balogh László

jegyző

 

 

 

1. melléklet a 6/2020.(II.28.) önkormányzati rendelethez

 

PÁLYÁZATI ADATLAP

Csepreg Város területén működő társadalmi szervezetek ……... évi támogatásához

 

PÁLYÁZÓ

SZERVEZET ADATAI

 

PALYAZÓ SZERVEZET NEVE:

 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET CÍME:

 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE:

 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET TAGLÉTSZÁMA:

 

SZERVEZET JOGÁLLÁSA: (KÖZHASZNÚ-NEM KÖZH.)

 

SZERVEZET JOGI FORMÁJA: (EGYESÜLET, ALAPÍTVÁNY)

 

ADÓSZÁMA:

 

REGISZTRÁCIÓS SZÁMA VAGY BÍRÓSÁGI BEJEGYZŐ VÉGZÉS SZÁMA:

 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK NEVE:

 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK CÍME:

 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJÉNEK ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME:

 

PÁLYÁZÓ KÉPVISELŐJÉNEK TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGE:

 

PÁLYÁZÓ SZERVEZET

ÉRTESÍTÉSI/LEVELEZÉSI

CÍME:

 

FOLYÓSZÁMLÁT VEZETŐ PÉNZINTÉZET MEGNEVEZÉSE:

 

BANKSZÁMLASZÁMA:

 

A SZERVEZET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID MEGJELÖLÉSE BEMUTATÁSA: (ALAPDOKUMENTUMBAN MEGFOGALMAZOTTAK ALAPJÁN)

 

 

Fel a lap tetejére