Új projektek
Elnyert pályázatok
aktuális
hasznos hírek
Művelődési ház

Pályázati felhívás civil szervezetek számára

feltöltve: 2021. július 8. 14:37 | utolsó módosítás: 2021. július 8. 15:07
Pályázati felhívás civil szervezetek számára

Csepreg Város Önkormányzatának

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

a kulturális, művészeti, közbiztonsági, sport tevékenység támogatására

2021. év

 

Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete nyilvános pályázatot hirdet az önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú civil szervezetek, egyesületek, valamint a civil társaságok sport, közbiztonsági, művészeti és kulturális tevékenységének támogatására. A pályázat által elnyerhető összegeket a civil egyesületek az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségekre, rendezvények, programok szervezésére, a civil szervezet szervezetének működési költségeire fordíthatják.
Maximálisan igényelhető támogatás összege: 300.000,- Ft
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csak az a pályázati igény vehető figyelembe, amely az alább felsorolt pályázati feltételeknek megfelel.
A pályázat részletes feltételei:
1./ Pályázni kizárólag a pályázati felhívás I. sz. mellékletét képező adatlapon lehet, mely letölthető a www.csepreg.hu honlapról.
Az adatlaphoz csatolni szükséges a jelen kiírás 7. pontjában előírt nyilatkozatokat:
2./ Pályázatot bármely jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli civil szervezet, nyújthat be.
Civil szervezetnek minősül az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében:
a civil társaság,
a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -,
- a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - az alapítvány;
3./ A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.
4./ Egy szervezet csak 1 pályázatot nyújthat be.
5./ Nem nyújthat be pályázatot:
a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,
b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet (párt érdekében végzett politikai
tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a helyi, megyei önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, valamint a polgármester jelölése) folytat, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,
c) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó
beszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.
6./Pályázni az alábbi célokra lehetséges:
a) a szervezet működésének, működőképessége fenntartásának, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
c) kulturális, közművelődési tevékenység,
d) kulturális örökség megóvása,
e) természetvédelem, állatvédelem,
f) környezetvédelem,
g) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
h) nemzeti- és helyi hagyományaink ápolása, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
i) sport,
j) hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekképviselete,
k) tűzvédelem, tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység
l) turizmus.
7./ A pályázatnak tartalmaznia kell:
A pályázati adatlapon be kell mutatni a pályázati program vagy programok megvalósításának módját, személyi feltételeit vagy működési támogatás esetén a felhasználás tételeit.
A pályázati adatlapon be kell mutatni, hogy a pályázó szervezet és a pályázati tevékenység hogyan kötődik Csepreg Város Önkormányzat közigazgatási területéhez
A benyújtott pályázati adatlapot és nyilatkozatokat cégszerű aláírással és pecséttel el kell látni,
Az adatlaphoz mellékelten a Pályázó nyilatkozatát közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről,
Az adatlaphoz mellékelten a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állammal és Csepreg Város Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
Amennyiben releváns, az adatlaphoz mellékleten a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény értelmében megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. Amennyiben ez a nyilatkozat nem vonatkozik a pályázó szervezetre, abban az esetben ezt a nyilatkozatot nem kell kitöltenie.
Amennyiben közhasznú civil szervezet pályázik, akkor az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a 2020. üzleti évi beszámolóját a civil szervezetet nyilvántartásba vett bíróságnál letétbe helyezte, illetve a 2020. évi beszámolóját az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi.
A pályázó szervezet képviselője aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának másolati példánya a szervezet képviselője által hitelesítve, vagy banki aláírási kartonja másolatának a számlavezető bank által hitelesített eredeti példánya.
Amennyiben a pályázó bíróság által nem bejegyzett szervezet, úgy a pályázó szervezet képviselőjének büntetőjogi nyilatkozata az eljárásra és a támogatási összeg kezelésére való jogosultságára vonatkozóan/ civil társaság esetében a szükséges nyilatkozatok megtétele (tagok névsora és lakóhelye, a civil társaság céljainak rövid összefoglalása, a képviselő adatai és a tagok által aláírt felhatalmazás a támogatási összeg kezelésére)
Amennyiben a pályázó bíróság által nem bejegyzett szervezet, úgy a pályázó szervezet képviselőjének felelősségvállalási nyilatkozata arról, hogy a szervezet 2020. január 1. vagy az előtt alakult és tevékenységét ténylegesen folytatja.
A civil szervezet hatályos – egységes szerkezetű - alapító okirata/alapszabálya (a továbbiakban együtt: létesítő okirat), képviselő bírósági bejegyzése
8./ A 2021. évben elnyert pályázati támogatás kifizetésének és elszámolásának rendje:
Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. Az elnyert pályázati támogatás kifizetése a pályázatban megjelölt rendezvényi cél megvalósulását megelőző 30 napon belül a Támogatott Pályázó bankszámlájára történő átutalással teljesül, illetve a támogatási összeg kifizetése a támogatási szerződésben rögzített időpont(ok)nak megfelelően történik.
Az elnyert támogatás felhasználását, az elszámolás és a beszámolás rendjét a támogatási szerződés részletesen tartalmazza. (Minden elszámolásnak és tartalmi beszámolónak a pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie.)
Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. A Támogatott a tárgyéven belül indokolt esetben kérheti a pályázati cél módosítását, amiről a képviselő – testület dönt. A módosítás nem terjedhet ki a támogatási összeg emelésére.
Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének végső határideje 2022. január 31. Az elszámolást és a program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 1 példányban kell benyújtani a Támogatási Szerződésben meghatározott módon.
9./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személyek:
Barasics Edina pályázatíró
Tel.: 06 30 950 5684
email: palyazat@csepreg.hu
10./ Pályázat benyújtásának módja:
Pályázat benyújtási határideje (postai- és személyes benyújtás esetén is):
2021. augusztus 09.
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.
A pályázatokat 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, 1 másolati példányban lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni – ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat!
Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén): Csepreg Város Önkormányzata 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra a felszólítás után 8 nap áll a pályázó rendelkezésére!
A borítékra kérjük ráírni: „Civil Alap pályázat”!
11. /Pályázatok értékelése
A pályázatokat Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete bírálja el a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatának figyelembevételével.
Pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidőt követő 30 nap.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
12. /Pályázók értesítése
A Pályázókat a pályázati eredményről emailben értesítjük 2021. szeptember 30. napjáig.
A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a www.csepreg.hu portálon is közzétételre kerül.
13. /Szerződéskötés
A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével egyidejűleg postai úton tájékoztatjuk.

 

Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete nyilvános pályázatot hirdet az önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú civil szervezetek, egyesületek, valamint a civil társaságok sport, közbiztonsági, művészeti és kulturális tevékenységének támogatására. A pályázat által elnyerhető összegeket a civil egyesületek az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségekre, rendezvények, programok szervezésére, a civil szervezet szervezetének működési költségeire fordíthatják.

 

Maximálisan igényelhető támogatás összege: 300.000,- Ft


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csak az a pályázati igény vehető figyelembe, amely az alább felsorolt pályázati feltételeknek megfelel.


A pályázat részletes feltételei:


1./ Pályázni kizárólag a pályázati felhívás I. sz. mellékletét képező adatlapon lehet, mely letölthető a www.csepreg.hu honlapról.


Az adatlaphoz csatolni szükséges a jelen kiírás 7. pontjában előírt nyilatkozatokat:


2./ Pályázatot bármely jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli civil szervezet, nyújthat be.


Civil szervezetnek minősül az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény értelmében:

a civil társaság,

a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -,

- a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével - az alapítvány;


3./ A támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.


4./ Egy szervezet csak 1 pályázatot nyújthat be.


5./ Nem nyújthat be pályázatot:

a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,

b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet (párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a helyi, megyei önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, valamint a polgármester jelölése) folytat, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,

c) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó beszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.

 

6./Pályázni az alábbi célokra lehetséges:

a) a szervezet működésének, működőképessége fenntartásának, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,

b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

c) kulturális, közművelődési tevékenység,

d) kulturális örökség megóvása,

e) természetvédelem, állatvédelem,

f) környezetvédelem,

g) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

h) nemzeti- és helyi hagyományaink ápolása, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

i) sport,

j) hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekképviselete,

k) tűzvédelem, tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység

l) turizmus.


7./ A pályázatnak tartalmaznia kell:

A pályázati adatlapon be kell mutatni a pályázati program vagy programok megvalósításának módját, személyi feltételeit vagy működési támogatás esetén a felhasználás tételeit.


A pályázati adatlapon be kell mutatni, hogy a pályázó szervezet és a pályázati tevékenység hogyan kötődik Csepreg Város Önkormányzat közigazgatási területéhez


A benyújtott pályázati adatlapot és nyilatkozatokat cégszerű aláírással és pecséttel el kell látni,


Az adatlaphoz mellékelten a Pályázó nyilatkozatát közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről,


Az adatlaphoz mellékelten a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állammal és Csepreg Város Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.


Amennyiben releváns, az adatlaphoz mellékleten a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény értelmében megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. Amennyiben ez a nyilatkozat nem vonatkozik a pályázó szervezetre, abban az esetben ezt a nyilatkozatot nem kell kitöltenie.


Amennyiben közhasznú civil szervezet pályázik, akkor az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a 2020. üzleti évi beszámolóját a civil szervezetet nyilvántartásba vett bíróságnál letétbe helyezte, illetve a 2020. évi beszámolóját az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi.


A pályázó szervezet képviselője aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának másolati példánya a szervezet képviselője által hitelesítve, vagy banki aláírási kartonja másolatának a számlavezető bank által hitelesített eredeti példánya.


Amennyiben a pályázó bíróság által nem bejegyzett szervezet, úgy a pályázó szervezet képviselőjének büntetőjogi nyilatkozata az eljárásra és a támogatási összeg kezelésére való jogosultságára vonatkozóan/ civil társaság esetében a szükséges nyilatkozatok megtétele (tagok névsora és lakóhelye, a civil társaság céljainak rövid összefoglalása, a képviselő adatai és a tagok által aláírt felhatalmazás a támogatási összeg kezelésére)


Amennyiben a pályázó bíróság által nem bejegyzett szervezet, úgy a pályázó szervezet képviselőjének felelősségvállalási nyilatkozata arról, hogy a szervezet 2020. január 1. vagy az előtt alakult és tevékenységét ténylegesen folytatja.


A civil szervezet hatályos – egységes szerkezetű - alapító okirata/alapszabálya (a továbbiakban együtt: létesítő okirat), képviselő bírósági bejegyzése


8./ A 2021. évben elnyert pályázati támogatás kifizetésének és elszámolásának rendje:

Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. Az elnyert pályázati támogatás kifizetése a pályázatban megjelölt rendezvényi cél megvalósulását megelőző 30 napon belül a Támogatott Pályázó bankszámlájára történő átutalással teljesül, illetve a támogatási összeg kifizetése a támogatási szerződésben rögzített időpont(ok)nak megfelelően történik.


Az elnyert támogatás felhasználását, az elszámolás és a beszámolás rendjét a támogatási szerződés részletesen tartalmazza. (Minden elszámolásnak és tartalmi beszámolónak a pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie.)


Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. A Támogatott a tárgyéven belül indokolt esetben kérheti a pályázati cél módosítását, amiről a képviselő – testület dönt. A módosítás nem terjedhet ki a támogatási összeg emelésére.


Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének végső határideje 2022. január 31. Az elszámolást és a program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 1 példányban kell benyújtani a Támogatási Szerződésben meghatározott módon.


9./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személyek:

Barasics Edina pályázatíró

Tel.: 06 30 950 5684

email: palyazat@csepreg.hu


10./ Pályázat benyújtásának módja:

Pályázat benyújtási határideje (postai- és személyes benyújtás esetén is):

2021. augusztus 09.

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.


A pályázatokat 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, 1 másolati példányban lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni – ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat!


Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.


Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén): Csepreg Város Önkormányzata 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra a felszólítás után 8 nap áll a pályázó rendelkezésére!


A borítékra kérjük ráírni: „Civil Alap pályázat”!


11. /Pályázatok értékelése

A pályázatokat Csepreg Város Önkormányzat képviselő – testülete bírálja el a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatának figyelembevételével.


Pályázat elbírálásnak határideje: a benyújtási határidőt követő 30 nap.


A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.


12. /Pályázók értesítése

A Pályázókat a pályázati eredményről emailben értesítjük 2021. szeptember 30. napjáig.

A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a www.csepreg.hu portálon is közzétételre kerül.


13. /Szerződéskötés

A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével egyidejűleg postai úton tájékoztatjuk.

 

A cikket eddig 238 ember olvasta.
Hírhez kapcsolódó dokumentumok
megnevezésfeltöltveméret
Palyazati_adatlap.doc2021.07.08.70.5 Kb
Nyilatkozat_1.doc2021.07.08.43.0 Kb
Nyilatkozat_2.doc2021.07.08.39.0 Kb
Nyilatkozat_3.doc2021.07.08.39.0 Kb
ma van
2021. augusztus 3. kedd,
Hermina napja.
booked.net
+9
°
C
+10°
+
Csepreg
Hétfő, 01
7 napos előrejelzés
Választás 2019
Önkormányzati választások 2019Európai Parlamenti választások 2019
eseménynaptár
HKSzCsPSzV
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Hulladékgyűjtés
Hulladékgyűjtési naptárak
Tűzmegelőzés
Tűzmegelőzési célú kampány
friss fotógaléria
Népszámlálás
Népszámlálás 2011
hasznos linkek
Panaszbejelentés