Csepreg Város Önkormányzata által ELNYERT pályázatok
2024. április 23. kedd, Béla.
1
Vissza

Civil szervezetek támogatása

2024. április 2.
Civil szervezetek támogatása
Csepreg Város Önkormányzatának
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a kulturális, művészeti, közbiztonsági, sport tevékenység támogatására
2024. év

 

Csepreg Város Önkormányzat képviselő - testülete nyilvános pályázatot hirdet az önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú civil szervezetek, egyesületek, valamint a civil társaságok sport, közbiztonsági, művészeti és kulturális tevékenységének támogatására. A pályázat által elnyerhető összegeket a civil egyesületek az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségekre, rendezvények, programok szervezésére, a civil szervezet szervezetének működési költségeire fordíthatják.

 

Pályázati keretösszeg: 3.000.000,- Ft

Civil szervezet által kérhető maximális összeg: 300.000,- Ft

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csak az a pályázati igény vehető figyelembe, amely az alább felsorolt pályázati feltételeknek megfelel.

 

A pályázat részletes feltételei:

 

1./ Pályázni kizárólag adatlapon lehet, mely letölthető a www.csepreg.hu honlapról.

 

Az adatlaphoz csatolni szükséges a jelen kiírás 7. pontjában előírt nyilatkozatokat:

 

2./ Pályázatot bármely önálló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú civil szervezet, egyesület, valamint nem jogi személyiségű civil társaság is benyújthat.

(Civil szervezetnek minősül az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület - a párt kivételével -, valamint az alapítvány.)

3./ A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Támogatási igény a megvalósítandó programra önerő hiányában is benyújtható.

4./ Egy szervezet csak 1 pályázatot nyújthat be.

 

5./ Nem nyújthat be pályázatot:

   a) üzleti és gazdasági haszonszerző tevékenység elősegítéséhez,

   b) olyan szervezetnek, amely közvetlen politikai tevékenységet (párt érdekében végzett politikai

tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a helyi, megyei önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, valamint a polgármester jelölése) folytat, illetve pártot közvetlen támogatásban részesít,

   c) olyan szervezetnek, amely az előző évi önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozó

beszámolási kötelezettségét határidőre nem teljesítette.

 

6./Pályázni az alábbi célokra lehetséges:

a) a szervezet működésének, működőképessége fenntartásának, alapfeladatai és közhasznú feladatai ellátásának elősegítése,

b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

c) kulturális, közművelődési tevékenység,

d) kulturális örökség megóvása,

e) természetvédelem, állatvédelem,

f) környezetvédelem,

g) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,

h) nemzeti- és helyi hagyományaink ápolása, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,

i) sport,

j) hátrányos helyzetű társadalmi csoportok érdekképviselete,

k) tűzvédelem, tűz- és katasztrófavédelmi tevékenység

l) turizmus.

 

Bérköltség, működési költség, valamint eszközbeszerzés abban az esetben támogatható, illetve számolható el, amennyiben az egyértelműen és indokoltan a pályázott célhoz kapcsolódik. Előbbiek megítélésének jogát a kiíró fenntartja magának.

 

7./ A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázati adatlapon be kell mutatni a pályázati program vagy programok megvalósításának módját, személyi feltételeit vagy működési támogatás esetén a felhasználás tételeit.
 • A pályázati adatlapon be kell mutatni, hogy a pályázó szervezet és a pályázati tevékenység hogyan kötődik Csepreg Város Önkormányzat közigazgatási területéhez
 • A benyújtott pályázati adatlapot és nyilatkozatokat cégszerű aláírással és pecséttel el kell látni,
 • Az adatlaphoz mellékelten a Pályázó nyilatkozatát közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről,
 • Az adatlaphoz mellékelten a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az állammal és Csepreg Város Önkormányzatával szemben nem rendelkezik lejárt tartozással.
 • Amennyiben releváns, az adatlaphoz mellékleten a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény értelmében megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. Amennyiben ez a nyilatkozat nem vonatkozik a pályázó szervezetre, abban az esetben ezt a nyilatkozatot nem kell kitöltenie.
 • Amennyiben közhasznú civil szervezet pályázik, akkor az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-a alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a 2023. üzleti évi beszámolóját a civil szervezetet nyilvántartásba vett bíróságnál letétbe helyezte, illetve a 2023. évi beszámolóját az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezi.
 • A pályázó szervezet képviselője aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának másolati példánya a szervezet képviselője által hitelesítve, vagy banki aláírási kartonja másolatának a számlavezető bank által hitelesített eredeti példánya.
 • Amennyiben a pályázó bíróság által nem bejegyzett szervezet, úgy a pályázó szervezet képviselőjének büntetőjogi nyilatkozata az eljárásra és a támogatási összeg kezelésére való jogosultságára vonatkozóan/ civil társaság esetében a szükséges nyilatkozatok megtétele (tagok névsora és lakóhelye, a civil társaság céljainak rövid összefoglalása, a képviselő adatai és a tagok által aláírt felhatalmazás a támogatási összeg kezelésére)
 • Amennyiben a pályázó bíróság által nem bejegyzett szervezet, úgy a pályázó szervezet képviselőjének felelősségvállalási nyilatkozata arról, hogy a szervezet 2023. január 1. vagy az előtt alakult és tevékenységét ténylegesen folytatja.
 • A civil szervezet hatályos - egységes szerkezetű - alapító okirata/alapszabálya (a továbbiakban együtt: létesítő okirat), képviselő bírósági bejegyzése

 

 

 

8./ A 2024. évben elnyert pályázati támogatás kifizetésének és elszámolásának rendje:

 • Az elnyert támogatásra az Önkormányzat támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval. Az elnyert pályázati támogatás kifizetése a pályázatban megjelölt rendezvényi cél megvalósulását megelőző 30 napon belül a Támogatott Pályázó bankszámlájára történő átutalással teljesül, illetve a támogatási összeg kifizetése a támogatási szerződésben rögzített időpont(ok)nak megfelelően történik.
 • Az elnyert támogatás felhasználását, az elszámolás és a beszámolás rendjét a támogatási szerződés részletesen tartalmazza. (Minden elszámolásnak és tartalmi beszámolónak a pályázati anyagban leírtakkal összhangban kell lennie.)
 • Az elszámolási és beszámolási kötelezettség elmulasztása, vagy a pályázati anyagban leírt programtól (és annak költségtervétől) eltérő felhasználás jogosulatlan felhasználásnak minősül, mely esetben a Pályázónak vissza kell fizetnie a kapott támogatást. A Támogatott a tárgyéven belül indokolt esetben kérheti a pályázati cél módosítását, amiről a képviselő - testület dönt. A módosítás nem terjedhet ki a támogatási összeg emelésére.
 • Az elszámolás és a tartalmi beszámoló megküldésének végső határideje 2025. május 31. Az elszámolást és a program megvalósításának rövid tartalmi beszámolóját 1 példányban kell benyújtani a Támogatási Szerződésben meghatározott módon.

 

9./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személyek:

 

10./ Pályázat benyújtásának módja:

 • Pályázat benyújtási határideje (postai- és személyes benyújtás esetén is):

 2024. május 31.

 A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

 • A pályázatokat 1 eredeti, aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, 1 másolati példányban lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/leadni/postára adni - ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat!
 • Pályázat benyújtási címe (személyes leadás esetén): Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
 • Pályázat benyújtási címe (postai benyújtás esetén): Csepreg Város Önkormányzata 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 10 nap áll a pályázó rendelkezésére!
 • A borítékra kérjük ráírni: „Civil Alap pályázat"!

 

11. /Pályázatok értékelése

 • A pályázatokat Csepreg Város Önkormányzat képviselő - testülete bírálja el a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság javaslatának figyelembevételével.
 • Pályázat elbírálásnak határideje: 2024. június 30.
 • A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

 

12. /Pályázók értesítése

 • A Pályázókat a pályázati eredményről emailben értesítjük a döntést követő 10 napon belül.
 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a www.csepreg.hu portálon is közzétételre kerül a képviselő-testület üléséről felvett jegyzőkönyv formájában.

 

13. /Szerződéskötés

 • A szerződéskötés tervezett időpontjáról a támogatott Pályázókat a pályázati eredmény értesítésével egyidejűleg postai úton tájékoztatjuk.

 

Készítette: KARMA Interactive